A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 17. 9. 2019
16 °C 7 °C
mierny dážď
vietorZ, 2.44m/s
tlak1014.67hPa
vlhkosť75%
zrážky3.56mm

Pečať rozvoja

.

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Starosta

[Mgr.Slavomír Kopáč - starosta obce]
Mgr. Slavomír Kopáč – starosta obce

Starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč

Tretie  volebné obdobie.

Je ženatý, má dve deti.

 

Najvyššie ukončené vzdelanie:
Vysokoškolské – UKF Nitra (2001 – 2006)
Odbor: sociálna práca so zameraním na štátnu správu s možnosťou pôsobenia na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a obvodných a obecných úradoch.


Ďalšie vzdelanie:
2008 – Prezídium Policajného zboru Bratislava – absolvovaná vyšetrovateľská skúška
v oblasti trestné právo
2007 – Národný bezpečnostný úrad – získaný certifikát o vykonaní Bezpečnostnej
previerky – možnosť prístupu k utajovaným skutočnostiam
2006 – Policajná akadémia Bratislava – špecializované policajné vzdelanie ukončené
záverečnou skúškou v odbore služba dopravnej polície
1994 – Stredná odborná škola Policajného zboru Košice ukončená maturitnou skúškou

Doterajšie pôsobenie :
2010 – 2007   Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ Poprad,
vo funkcii vyšetrovateľ oddelenia ekonomickej kriminality
2007 – 1992   Obvodné odd. PZ Svit, odbor poriadkovej služby, vo funkcii starší inšpektor
1992 – 1991    Obvodné oddelenie PZ Poprad, vo funkcii inšpektor poriadkovej služby
Iné odborné činnosti:
• člen predsedníctva Základnej organizácie Odborového zväzu Polície SR
• člen komisie Sociálneho fondu pri Krajskom riaditeľstve PZ Prešov
(riešenie bytovej politiky príslušníkov PZ)
• predseda komisie na udeľovanie benefitov pre príslušníkov OR PZ Poprad
• zástupca starostu a poslanec Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Tepličke v rokoch 2002 – 2006

Plány
Starosta Mgr. Slavomír Kopáč chce vo svojej funkcii nadobudnuté odborné vedomosti zhodnotené o skúsenosti z komunálnej politiky ako aj zručnosti s prácou s ľuďmi využiť pre ďalší rozvoj našej obce. Hlavnou prioritou je pristupovať k výkonu funkcie čestne a spravodlivo a zároveň vytvoriť podmienky na realizáciu projektov vyplývajúcich z územného plánu obce s prednostným zameraním na individuálnu bytovú výstavbu, zriadiť fungujúce komunitné centrum mládeže (klub mladých) s cieľom účelne a prospešne využívať ich voľný čas, podporovať doterajšie a vytvoriť nové aktivity pre zachovanie kultúrneho dedičstva obce, príprava projektu Teplického múzea, zapojiť vo väčšej miere do verejno-prospešných prác nezamestnaných, rekonštruovať základnú infraštruktúru obce.


Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • predsedu samosprávneho kraja
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 • podľa osobitného zákona


Vykonáva obecnú správu

 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6.
 • je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
 • môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638 EUR ak poruší nariadenie
 • neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
 • nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnú osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti


Mandát starostu zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia
 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
 • vzdaním sa mandátu
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu
 • v prípadoch podľa § 13 ods 3 zákona, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu
 • smrťou
 • zrušením obce

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého poverí výkonom tejto funkcie spravidla na celé funkčné obdobie starosta z poslancov obecného zastupiteľstva.