A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 15. 7. 2020
slabý dážď 19 °C 8 °C
slabý dážď, južný vánok
vietorJ, 1.21m/s
tlak1015hPa
vlhkosť48%
zrážky0.61mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Návštevníkom

banner

Pečať rozvoja

.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Možnosť požiadať o príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Typ: ostatné
Občania, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % a

využívajú stravovanie v stravovacích zariadeniach, majú na základe VZN 6/2019 možnosť požiadať obec o príspevok na stravovanie. Nárok na príspevok majú osoby s príjmom nižším ako 450 € mesačne.
Viac o podmienkach vo VZN 6/2019

 

VZN č.  6 /2019 

 

o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička 

 

 

Návrh VZN zverejnený pred schválením:  22.10.2019

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu VZN do:  31.10.2019

Schválené uznesením OcZ číslo     75/2019                    zo dňa:     22.11.2019                         

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:    27.11.2019                                      

Účinnosť od  : 11.12.2019                                                           

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke v súlade s § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 ods. 1 a § 80 písm. g) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

vydáva

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov

 s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje účel, podmienky, výšku a spôsob poskytovania finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička.

 

§ 2

Okruh oprávnených osôb

 

 1. O príspevok na stravovanie môže požiadať oprávnená osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky :
  1. je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku  (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %)
  2. má trvalý pobyt na území obce Liptovská Teplička,
  3. nemá voči obci žiadne záväzky po lehote splatnosti,
  4. nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov.

 

§ 3

Podmienky poskytovania príspevku 

 

 1. Obec Liptovská Teplička poskytne oprávnenej osobe podľa § 2 tohto VZN príspevok na stravovanie na základe písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie, ktorá je Prílohou č. 1 tohto VZN a ktorú oprávnená osoba doručí poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu.
 2. Oprávnená osoba je povinná spolu so žiadosťou, ktorá obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenie, že nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov, predložiť aj fotokópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodkovej dávky alebo potvrdenie Slovenskej pošty o druhu a výške vyplácaného dôchodku.
 3. Obec Liptovská Teplička vedie zoznam oprávnených osôb, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Príspevok na stravovanie nie je nárokovateľný.
 5. Obec Liptovská Teplička môže vyradiť oprávnenú osobu zo zoznamu oprávnených osôb, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie z nasledujúcich dôvodov
 1. na základe žiadosti oprávnenej osoby o vyradenie,
 2. úmrtím oprávnenej osoby,
 3. ak oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky ustanovené týmto VZN,
 4. ak oprávnená osoba počas kalendárneho roka neodoberie zo stravovacieho zariadenia ani jeden obed.

 

§ 4

Výška príspevku

 

 1. Obec Liptovská Teplička poskytuje príspevok na stravovanie vo výške:

 

 • 0,70 eura pre oprávnenú osobu, ktorej mesačná výška dôchodku nepresiahne 350,- eur,
 • 0,50 eura pre oprávnenú osobu, ktorej mesačná výška dôchodku je od 351,- eur do 450,-eur,

           2.  Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenej osobe podľa § 2 tohto VZN na každý

                 pracovný deň. Neposkytuje sa v deň pracovného pokoja, v soboty a nedele.               

     3.  Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávneným osobám z finančných prostriedkov

          vyčlenených na tento účel z rozpočtu obce, maximálne do výšky schválenej v rozpočte.

     4.  Obec si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania              

          schválených finančných prostriedkov.

     5.  Výšku príspevku môže zmeniť obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Teplička uznesením.

 

§ 5

Spôsob zabezpečenia stravovania

 

 1. Stravovanie sa poskytuje v rozsahu jedného teplého jedla na deň.
 2. Strava bude zabezpečená dodávateľom stravy, ktorý spĺňa legislatívne a iné predpoklady (napr. kapacitné, prevádzkové, hygienické a pod.)  a ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy.
 3. Stravovanie je zabezpečované rozvozom.
 4. Cena jedného teplého jedla na deň je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási obci a stravníkovi.
 5. Dodávateľ pripravuje jedlo podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje stravníkov o ponuke jedál.
 6. Dodávateľ po ukončení mesiaca predloží obci faktúru na preplatenie príspevku dôchodcom.
 7. Zvyšnú sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí občan dodávateľovi stravy podľa ním stanovených podmienok.
 8. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytovaný príspevok na stravovanie eviduje a aktualizuje obecný úrad a bude poskytnutý dodávateľovi stravy.
 9. Občan, ktorý má nárok na príspevok na stravovanie je povinný bezodkladne ohlásiť na obecnom úrade každú zmenu, ktorá ovplyvňuje poskytovanie príspevku.
 10. V prípade, že občan uvedie nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na poskytnutie príspevku, je občan povinný poskytnutý príspevok do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v plnej výške vrátiť obci v hotovosti do pokladne alebo na účet obce.

 

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

 

 1. Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 22.10.2019
 2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Liptovská Teplička dňa 22.11.2019 uznesením č.75/2019
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 11.12.2019

 

 

V Liptovskej Tepličke, dňa 27.11.2019

 

 

Mgr. Slavomír Kopáč

       starosta obce

 

                                                                                                                        

 

 

 

Príloha č. 1

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

 

 

Žiadateľ:

 

Meno a priezvisko: .....................................................................................

 

Trvalý pobyt: ..............................................................................................

 

Dátum narodenia: .......................................................................................

 

Číslo OP: ....................................................................................................                     

 

Tel. kontakt: ................................................................................................

 

(ďalej ako „Žiadateľ“)

 

Ja, vyššie uvedený Žiadateľ, ako osoba oprávnená v zmysle platného VZN č. ....../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcom, týmto žiadam obec Liptovská Teplička o poskytovanie príspevku na stravovanie a to s účinnosťou odo dňa ................................... .

 

Ja, vyššie uvedený Žiadateľ týmto zároveň čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

 

                                                                                                             .............................................

       podpis žiadateľa

 

 

Ja, vyššie uvedený Žiadateľ týmto zároveň čestne prehlasujem, že ku dňu podania tejto žiadosti nemám žiadny iný príjem podliehajúci dani z príjmov.

 

                                                                                                             .............................................

       podpis žiadateľa

 

Žiadateľ, ako dotknutá osoba týmto dáva výslovný súhlas obci Liptovská Teplička, so sídlom Ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička, IČO 00326330 so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu predloženej žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie, na uloženie týchto údajov do registra žiadateľov o poskytnutie príspevku na stravovanie.

 

V Liptovskej Tepličke, dňa .....................................

 

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 22. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2020 08:42
Autor: Správca Webu