Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Dom nádeje

Dom nádeje

Informácie o postupe pri vybavovaní poslednej rozlúčky

 • Úmrtie oznámte v Obecnom úrade v Liptovskej Tepličke (tel.: 052 788 49 11).
 • Pracovníčke kultúry doručte informácie o zosnulom potrebné na prípravu poslednej rozlúčky. Rozlúčka sa číta v obecnom rozhlase obvykle 75 minút pred obradom.
 • Pracovníčke kultúry doručte fotografiu zosnulého (digitálna alebo tlačená forma). Fotografia je zverejnená (premietaná) počas obradu v Dome nádeje (a po dohode s rodinou aj na webovej stránke obce).
 • Kontakt na pracovníčku kultúry: 0917 856 234, kultura@liptovskateplicka.sk.

   

 • Posledné rozlúčky od spolužiakov, spolupracovníkov a pod. sa čítajú po svätej omši v Dome smútku.
 • V prípade, že chcete uskutočniť kar v Spoločenskom dome v Liptovskej Tepličke, informujte sa v Obecnom úrade v Liptovskej Tepličke.
 • O výbere miesta hrobu, výkop hrobu, službu vyzváňania v kostole sa informujte u správcu cintorína tel.: 0948 444 827.

Rozsah služieb poskytovaných v pohrebisku a v dome smútku

  1) Prevádzkovateľ zabezpečuje služby:

 1. výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
 2. pochovávanie,
 3. vykonávanie exhumácie,
 4. správu a údržbu pohrebiska,
 5. správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 6. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 7. zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
 8. dodávku vody
 9. správu domu smútku

  2) Dom smútku slúži na:

 1. dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
 2. vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.

  3) Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb             obstaráva.   

Dom nádeje interiér

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku

 1. Zabezpečuje schodnosť a zjazdnosť komunikácie a chodníkov v pohrebisku.

 

 1. Zabezpečuje údržbu a udržiavanie pohrebiska v stave zodpovedajúcemu zachovania dôstojnosti miesta. Vysádza a udržiavať dreviny na pohrebisku a v prípade potreby ich spílenia zabezpečí spílenie prostredníctvom oprávnenej osoby.
 2. Stará sa o dôstojnosť hrobov zomretých osôb, ktoré patrili do významného kultúrneho a spoločenského života v prípade, že  o takéto hroby sa nemá kto starať.
 3. Upozorňuje nájomcu hrobového miesta na nedostatky, ktoré narúšajú dôstojnosť pohrebiska.
 4. Dohliada na ukladanie odpadu z hrobov do zberných nádob na to určených. 
 5. Dodržiava základné hygienické podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri prevádzkovaní pohrebiska v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
 6. Osoby vykonávajúce činnosti súvisiace so zabezpečovaním prevádzky pohrebiska sú povinné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a sú povinné citlivo a slušne sa správať k blízkym osobám mŕtveho a ostatným osobám.
 7. Vedie evidenciu pohrebiska, ktorá obsahuje osobné údaje osoby, ktorej ľudské pozostatky sú v hrobovom mieste uložené, osobné údaje nájomcu hrobového miesta a údaje stanovené v § 17 zákona o pohrebníctve.  Nové skutočnosti a zmeny údajov vedených v evidencii je prevádzkovateľ pohrebiska povinný zapísať do 10 dní odo dňa oznámenia skutočnosti. Evidencia pohrebiska je vedená v informačnom systéme Obecného úradu v Liptovskej Tepličke v digitálnej forme.
 8. Písomne informuje nájomcu hrobového miesta o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a informáciu doručí najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty, za ktorú bolo nájomné zaplatené. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu uverejní túto informáciu na úradnej tabuli pohrebiska.
 9. Dočasne ukladá ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia v dome smútku.
 10. Otvára dom smútku pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu, alebo podľa dohody so smútiacou rodinou.
 11. Po ukončení smútočného obradu zabezpečí dom smútku pred jeho poškodením, odcudzením a zničením zariadenia domu smútku cudzou osobou.
 12. Dohliada, aby drobné stavby (betónová obruba hrobu, náhrobný kameň) na cintoríne sa uskutočňovali v súlade s písomným povolením obce.
 13. Dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v blízkosti domu smútku a na cintoríne a dbá na dodržiavanie dobrých mravov .
 14. Dohliada, aby neoprávnená osoba úmyselne nezničila, nepoškodzovala, neznečisťovala jednotlivé hroby.

 

Cintorín

Užívanie hrobového miesta

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov.
 2. Obstarávateľ pohrebu je povinný požiadať prevádzkovateľa o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie hrobového miesta.
 3. Prevádzkovateľ je povinný s obstarávateľom pohrebu, ako nájomcom spísať zmluvu o nájme  hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“) na dobu neurčitú. Zmluva nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo dňa uloženia ľudských pozostatkov do hrobu.
 4. Po predložení platnej nájomnej zmluvy obstarávateľom pohrebu prevádzkovateľ určí a vymeria hrobové miesto na vybudovanie hrobu v súlade s plánom miest na pochovávanie.
 5. Za dočasné užívanie hrobového miesta nájomca platí prevádzkovateľovi nájomné a úhradu za služby (správa a údržba pohrebiska, správa a údržba komunikácie a zelene v pohrebisku, zber a odvoz odpadu z pohrebiska, dodávka vody)                                                                                                                                              
 6. Od nájomného sú oslobodené:

a) hroby farárov

b) hroby obetí svetových vojen

 

Zvonica

Uskutočňovanie drobných stavieb

 1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravu už existujúcej stavby ( hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu ) je potrebné ohlásenie v zmysle 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov ( stavebný zákon).
 2. Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác na cintoríne je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu obce Liptovská Teplička.
 3.  Ohlásenie stavebnému úradu okrem iného musí obsahovať:
  1. pôdorysný rozmer hrobu (šírka, dĺžka a výška obruby)
  2. z akého materiálu stavba sa bude uskutočňovať (liaty betón, žula, mramor a pod.)
  3. hrúbka obruby a jej ukotvenie do zeme
  4. či ide o hrob prekrytý alebo nie.
 4. Pre drobnú stavbu sa určujú nasledovné rozmery:
 5. výška obruby hrobu nad zemou maximálne 50 cm
 6. ukotvenie obruby v zemi minimálne 40 cm
 7. vonkajšia dĺžka obruby 265 cm
 8. vonkajšia šírka obruby:
  1. pre jeden hrob 125 cm
  2. pre dvojhrob 240 cm
 9. 40 cm  šírka chodníka medzi hrobmi
 10. Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného  oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.
 11. Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie písomne podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
 12. Po ukončení výkopových resp. stavebných prác na pohrebisku je ten, kto tieto práce vykonával upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný materiál  a zlikvidovať všetok odpad. Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí zodpovedá nájomca hrobového miesta. 

Chladnička

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
  1. na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta
  2. odpad z hrobového miesta uložiť do zbernej nádoby na to určenej
  3. platiť nájomné a úhrady za služby poskytované s užívaním hrobového miesta
  4. písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve,
 2. Nájomcovi hrobového miesta je zakázané:
  1. vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
  2. umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
  3. vchádzať motorovými vozidlami a motocyklami na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,
  4. fajčiť na pohrebisku,
  5. odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,
  6. vodiť psov na pohrebisko,
  7. robiť hluk na pohrebisku,
  8. neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta,
  9. vstup deťom do 10 rokov do pohrebiska bez sprievodu dospelej osoby.

 

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.