Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Úradná tabuľa

 

z 13. 11. 2022
Vyvesené: 16. 11. 2022 Dátum zvesenia: 2. 12. 2022
schválené
Vyvesené: 15. 11. 2022 Dátum zvesenia: 1. 12. 2022
predaj alkoholických nápojov na podujatí
Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 26. 11. 2022
15. 11 2022
Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 16. 11. 2022
13. 11. 2022
Vyvesené: 9. 11. 2022 Dátum zvesenia: 14. 11. 2022
Návrh
Dôvodová správa
Vyvesené: 9. 11. 2022 Dátum zvesenia: 14. 11. 2022
Marek Michna
Písomnosť č. 102639942/2022 zo dňa 26.09.2022 je uložená na Daňovom úrade Prešov pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad.
Vyvesené: 26. 10. 2022 Dátum zvesenia: 11. 11. 2022
Milan Šramel
Vyvesené: 18. 10. 2022 Dátum zvesenia: 3. 11. 2022
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom, novostavba“ na pozemku KN – C č. 1573 v k. ú. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 5. 10. 2022 Dátum zvesenia: 21. 10. 2022
OÚ Trenčín OU-TN-OSZP1-2022/029143
vedenie 2x400kV Horná Ždaňa -lokalita Oslany
Vyvesené: 5. 10. 2022 Dátum zvesenia: 21. 10. 2022
„Rodinný dom, Liptovská Teplička“
na pozemku KN – C č. 2779/69 v k. u. Liptovská Teplička - Miroslav Bulava a Mgr. Zuzana Bulavová
Vyvesené: 3. 10. 2022 Dátum zvesenia: 19. 10. 2022
5 ks Borovica lesná vo výške 1,3m meranom 43, 58, 61, 61, 67cm na pozemku KN – C č. 598 v k. ú. Liptovská Teplička
Vyvesené: 22. 9. 2022 Dátum zvesenia: 4. 10. 2022
Výrub 1 ks Jedľa vo výške 1,3m meranom 110 cm na pozemku KN – C č. 237 v k. ú. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 22. 9. 2022 Dátum zvesenia: 8. 10. 2022
.
Vyvesené: 16. 9. 2022 Dátum zvesenia: 2. 10. 2022
schválené
Vyvesené: 14. 9. 2022 Dátum zvesenia: 30. 9. 2022
Rozpočtové opatrenie
Dôvodová správa
Vyvesené: 31. 8. 2022 Dátum zvesenia: 10. 9. 2022
.
Vyvesené: 31. 8. 2022 Dátum zvesenia: 10. 9. 2022
.
Vyvesené: 31. 8. 2022 Dátum zvesenia: 16. 9. 2022
9. 9. 2022
Vyvesené: 30. 8. 2022 Dátum zvesenia: 10. 9. 2022
časti pozemkov registra „C“ KN v Liptovskej Tepličke, k. ú. Liptovská Teplička, parc. č. 602/2,², par. č. 253/1, parc. č. 2655/3, parc. č. 2644...
Vyvesené: 25. 8. 2022 Dátum zvesenia: 10. 9. 2022
výrub drevín, rod. Gigacová - 2 ks smrek obyčajný na pozemku KN – C č. 412 v k. ú. Liptovská Teplička,
1 ks breza na pozemku KN – C č. 413 v k. ú. Liptovská Teplička
Vyvesené: 25. 8. 2022 Dátum zvesenia: 15. 9. 2022
Ing. Juraj Hub, výrub 1 ks smrek obyčajný na pozemku KN – C č. 1436 v k. ú. Liptovská Teplička
Vyvesené: 25. 8. 2022 Dátum zvesenia: 15. 9. 2022
Marián Bulava
Vyvesené: 23. 8. 2022 Dátum zvesenia: 8. 9. 2022
Pavol Fendek
Vyvesené: 23. 8. 2022 Dátum zvesenia: 8. 9. 2022
Peter Barilla
Vyvesené: 23. 8. 2022 Dátum zvesenia: 8. 9. 2022
Miroslav Bulava a Mgr. Zuzana Bulavová - rodinný dom na pozemkoch KN – C č. 2779/69 v k. u. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 19. 8. 2022 Dátum zvesenia: 4. 9. 2022
Jozef Ďurica
Vyvesené: 17. 8. 2022 Dátum zvesenia: 2. 9. 2022
Marek Michna, Liptovská Teplička
Vyvesené: 12. 8. 2022 Dátum zvesenia: 27. 8. 2022
Zoznam kandidátov
• Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený.
• Oznámenie o určení počtu poslancov a volebných obvodov.
• Menovanie zapisovateľky.
• E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: sekretariat@liptovskateplicka.sk
• Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
a orgánov samosprávnych krajov.
Vyvesené: 3. 8. 2022 Dátum zvesenia: 2. 11. 2022
Marek Michna
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 11. 8. 2022
Peter Barilla
Vyvesené: 28. 6. 2022 Dátum zvesenia: 12. 7. 2022
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
rozhodnutie č. OU-TN-OOP3-2022/019946-063
Vyvesené: 28. 6. 2022 Dátum zvesenia: 14. 7. 2022
zo 17. 6. 2022
Vyvesené: 27. 6. 2022 Dátum zvesenia: 13. 7. 2022
- predaj alkoholických nápojov počas podujatia Jánska disco – zábava
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 25. 6. 2022
schválené
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 9. 7. 2022
prerokovaný
Vyvesené: 23. 6. 2022 Dátum zvesenia: 9. 7. 2022
23. 6. 2022
Vyvesené: 16. 6. 2022 Dátum zvesenia: 24. 6. 2022
Návrh
Vyvesené: 10. 6. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
17. 6. 2022
Vyvesené: 7. 6. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
.
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
.
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
parcela pozemku registra KN-C č. 553/2 o výmere 340 m2, v prospech Jozefa Pitoňáka a Kataríny Pitoňákovej
Vyvesené: 30. 5. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
Vyvesené: 27. 5. 2022 Dátum zvesenia: 18. 6. 2022
Peter Barilla
Vyvesené: 26. 5. 2022 Dátum zvesenia: 11. 6. 2022
Pavol Fendek
Vyvesené: 13. 5. 2022 Dátum zvesenia: 29. 5. 2022
Pavol Fendek
Vyvesené: 2. 5. 2022 Dátum zvesenia: 18. 5. 2022
z 22. 4. 2022
Vyvesené: 28. 4. 2022 Dátum zvesenia: 14. 5. 2022
Milan Šramel
Vyvesené: 27. 4. 2022 Dátum zvesenia: 13. 5. 2022
dňa 22. 4. 2022
Vyvesené: 26. 4. 2022 Dátum zvesenia: 12. 5. 2022
22. 4. 2022 zasadačka OcÚ
Vyvesené: 13. 4. 2022 Dátum zvesenia: 23. 4. 2022
Rozpočtové opatrenie
Dôvodová správa
Vyvesené: 13. 4. 2022 Dátum zvesenia: 23. 4. 2022
M. Bulava
J.Vernarec
Vyvesené: 11. 4. 2022 Dátum zvesenia: 27. 4. 2022
LV č. 1, parcela pozemku registra E č. 5755 a 5750, druh pozemku – orná pôda za pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve Mgr. Slavomíra Kopáča a Mgr. Renáty Kopáčovej zapísaný na LV č. 2060 ako pozemok registra: KN – C parc. č. 2779/23...
Vyvesené: 6. 4. 2022 Dátum zvesenia: 23. 4. 2022
z 28. 3. 2022
Vyvesené: 6. 4. 2022 Dátum zvesenia: 22. 4. 2022
28. 3. 2022
Vyvesené: 25. 3. 2022 Dátum zvesenia: 29. 3. 2022
Peter Barilla
Vyvesené: 24. 3. 2022 Dátum zvesenia: 7. 4. 2022
Michnová Janka
Vyvesené: 18. 3. 2022 Dátum zvesenia: 1. 4. 2022
Roman Fendek, Štefana Nahalku č. 131/78,predmet žiadosti:
výrub 1 ks borovica lesná vo výške 1,3m meranom 106 cm na pozemku KN – C č. 760 v k. ú. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 11. 3. 2022 Dátum zvesenia: 19. 3. 2022
schválené
Vyvesené: 7. 3. 2022 Dátum zvesenia: 23. 3. 2022
zo zasadania zastupiteľstva dňa 1. marca
Vyvesené: 7. 3. 2022 Dátum zvesenia: 23. 3. 2022
Marián Bulava
Vyvesené: 7. 3. 2022 Dátum zvesenia: 23. 3. 2022
Návrh
Vyvesené: 28. 2. 2022 Dátum zvesenia: 3. 3. 2022
Autobusové zastávky v Liptovskej Tepličke
Vyvesené: 28. 2. 2022 Dátum zvesenia: 16. 3. 2022
1. 3. 2022
Vyvesené: 28. 2. 2022 Dátum zvesenia: 2. 3. 2022
Peter Michalica, Záhrady 544/63 Výrub 30 ks smrek obyčajný, 6 ks borovica lesná
Vyvesené: 10. 2. 2022 Dátum zvesenia: 26. 2. 2022
Okresný úrad Prievidza; Vedenie 2x400 kV horná Ždaňa - lokalita Oslany
Vyvesené: 10. 2. 2022 Dátum zvesenia: 26. 2. 2022
z 28. 1. 2022
Vyvesené: 8. 2. 2022 Dátum zvesenia: 24. 2. 2022
schválené
Vyvesené: 7. 2. 2022 Dátum zvesenia: 23. 2. 2022
schválené
Vyvesené: 7. 2. 2022 Dátum zvesenia: 23. 2. 2022
„Rekonštrukcia zrubového domu“ súpisné číslo 213 na pozemku KN – C č. 2216, 2217, 2218;František Rusnák s manž. Ľudmilou r. Krajčovou
Vyvesené: 2. 2. 2022 Dátum zvesenia: 18. 2. 2022
Odborný zamestnanec v MŠ – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg – 1 pracovné miesto
Vyvesené: 31. 1. 2022 Dátum zvesenia: 16. 2. 2022
2.2.2022
Vyvesené: 27. 1. 2022 Dátum zvesenia: 3. 2. 2022
Rozpočtové opatrenie č. 8
Rozpočtové opatrenie č. 8 v kompetencii starostu
Vyvesené: 19. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
Obec Liptovská Teplička, autobusová zastávka, pozemok KN-C 2577/1, KN-C 2583/1
Vyvesené: 19. 1. 2022 Dátum zvesenia: 4. 2. 2022
28.01.2022 o 16.00 hod.
v sále spoločenského domu v Liptovskej Tepličke
Vyvesené: 19. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
Úprava účelovej lesnej komunikácie k parc. č. 2908/4 v k. ú. Liptovská Teplička na pozemku KN – C č. 2901/2, 2902/4;
Vyvesené: 13. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
Parcela pozemku registra KNC č. 2553/4 o výmere 45 m2
Vyvesené: 12. 1. 2022 Dátum zvesenia: 29. 1. 2022
Peter Barilla
Vyvesené: 31. 12. 2021 Dátum zvesenia: 15. 1. 2022
František Rusnák - rekonštrukcia
Vyvesené: 27. 12. 2021 Dátum zvesenia: 12. 1. 2022
Janka Michnová
Vyvesené: 15. 12. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 14. 12. 2021 Dátum zvesenia: 30. 12. 2021
Ľubomír Puška
Vyvesené: 14. 12. 2021 Dátum zvesenia: 30. 12. 2021
z 3. 12. 2021
Vyvesené: 9. 12. 2021 Dátum zvesenia: 25. 12. 2021
KN-C 2779/44,602/3,592,585/2
Vyvesené: 9. 12. 2021 Dátum zvesenia: 30. 1. 2022
Úprava účelovej lesnej komunikácie k parc. č. 2908/4 v k. ú. Liptovská Teplička“ na pozemku KN – C č. 2901, 2902/1 k. ú. Liptovská Teplička
Vyvesené: 9. 12. 2021 Dátum zvesenia: 25. 12. 2021
Schválený
Vyvesené: 9. 12. 2021 Dátum zvesenia: 25. 12. 2021
Schválené
Vyvesené: 9. 12. 2021 Dátum zvesenia: 25. 12. 2021
Marek Michna
Vyvesené: 3. 12. 2021 Dátum zvesenia: 19. 12. 2021
program
Vyvesené: 24. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Návrh, dôvodová správa
Vyvesené: 24. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Programový rozpočet a tabuľková časť
Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Návrh
Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Návrh
Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Návrh
Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Návrh
Vyvesené: 18. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Augustín Ďurica
Vyvesené: 15. 11. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Slovak Telekom
Vyvesené: 15. 11. 2021 Dátum zvesenia: 1. 12. 2021
KN-C 2779/44,602/3,592,585/2
Výmenou pozemkov sa zaistí majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií
Vyvesené: 4. 11. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
s ú h l a s

na poškodzovanie a ničenie biotopov národného a európskeho významu v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“
Vyvesené: 4. 11. 2021 Dátum zvesenia: 20. 11. 2021
Pavol Fendek
Vyvesené: 28. 10. 2021 Dátum zvesenia: 12. 11. 2021
zo zasadania OcZ 14. 10. 2021
Vyvesené: 21. 10. 2021 Dátum zvesenia: 6. 11. 2021
parc. č. 1407, pre účely alternatívnej poštovej služby ,,Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o.
Vyvesené: 21. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Výrub 1 ks breza na pozemku KN – C č. 266 v k. ú. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 20. 10. 2021 Dátum zvesenia: 5. 11. 2021
Slovak Telekom. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočni dňa:
10.11.2021 o 09.00 hod.
Vyvesené: 20. 10. 2021 Dátum zvesenia: 11. 11. 2021
KN-C č. 2794/3 nájomníkovi spol. FIMAV SKI s.r.o.
Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
časť parcely pozemku registra KN-C č. 153 o výmere cca. 10 m2 z celkovej výmery 7981 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast, nájomníkovi spol. Art café s.r.o.
Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
časť parcely pozemku registra KN-C č. 2676/1 o výmere cca. 31 m2, z celkovej výmery pozemku 1393 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie - žiadateľ Patrik Bachleda
Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 12. 2021
Schválené
Vyvesené: 19. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 11. 2021
26. 10. 2021, program
Vyvesené: 18. 10. 2021 Dátum zvesenia: 26. 11. 2021
Jozef Ďurica
Vyvesené: 14. 10. 2021 Dátum zvesenia: 29. 10. 2021
14. 10. 2021 o 16.00 h.
Vyvesené: 7. 10. 2021 Dátum zvesenia: 14. 10. 2021
2021
Vyvesené: 7. 10. 2021 Dátum zvesenia: 15. 10. 2021
Návrh a dôvodová správa
Vyvesené: 6. 10. 2021 Dátum zvesenia: 15. 10. 2021
Rodinný dom 491 s pozemkami
Dražba: 4.11. 2021 Prešov
Viac v oznámení
Vyvesené: 5. 10. 2021 Dátum zvesenia: 4. 11. 2021
povinnosti vlastníkov pozemku
Vyvesené: 5. 10. 2021 Dátum zvesenia: 21. 10. 2021
Marián Bulava
Vyvesené: 23. 9. 2021 Dátum zvesenia: 9. 10. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 23. 9. 2021 Dátum zvesenia: 8. 10. 2021
Michna Marek
Vyvesené: 16. 9. 2021 Dátum zvesenia: 2. 10. 2021
zo zasadania 10. 9. 2021
Vyvesené: 16. 9. 2021 Dátum zvesenia: 2. 10. 2021
Janka Michnová
Vyvesené: 14. 9. 2021 Dátum zvesenia: 30. 9. 2021
schválené
Vyvesené: 14. 9. 2021 Dátum zvesenia: 30. 9. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 5/2019, VZN č. 9/2019, VZN č. 2/2020, VZN č. 4/2020 a VZN č. 3/2021
Vyvesené: 14. 9. 2021 Dátum zvesenia: 30. 9. 2021
Oznámenie o plánovanom výrube 1. 7. 2021 - 30. 7. 2022
Vyvesené: 14. 9. 2021 Dátum zvesenia: 30. 7. 2022
Marián Bulava
Vyvesené: 10. 9. 2021 Dátum zvesenia: 25. 9. 2021
10. 9. 2021
Vyvesené: 6. 9. 2021 Dátum zvesenia: 11. 9. 2021
Návrh a Dôvodová správa
Vyvesené: 31. 8. 2021 Dátum zvesenia: 11. 9. 2021
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 5/2019, VZN č. 9/2019, VZN č. 2/2020, VZN č. 4/2020 a VZN č. 3/2021
Vyvesené: 26. 8. 2021 Dátum zvesenia: 11. 9. 2021
Výrub drevín Obec Nová Lesná - 1ks smrek
Vyvesené: 24. 8. 2021 Dátum zvesenia: 6. 9. 2021
-vedenie 2x400kV Horná Ždaňa - Oslany
upovedomenie účastníkov konania o nových podkladoch
Vyvesené: 5. 8. 2021 Dátum zvesenia: 21. 8. 2021
Marián Bulava
Vyvesené: 2. 8. 2021 Dátum zvesenia: 18. 8. 2021
na dňa 10. septembra 2021
Termín doručenia prihlášok je do 26. augusta 2021 do 15.00 hod.
Vyvesené: 30. 7. 2021 Dátum zvesenia: 27. 8. 2021
schválené
Vyvesené: 30. 7. 2021 Dátum zvesenia: 15. 8. 2021
Ľubomír Puška
Vyvesené: 29. 7. 2021 Dátum zvesenia: 14. 8. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 26. 7. 2021 Dátum zvesenia: 11. 8. 2021
schválené
Vyvesené: 23. 7. 2021 Dátum zvesenia: 8. 8. 2021
zo zasadania dňa 21. 7. 2021
Vyvesené: 23. 7. 2021 Dátum zvesenia: 8. 8. 2021
Pavol Fendek
Vyvesené: 12. 7. 2021 Dátum zvesenia: 28. 7. 2021
Jozef Ďurica
Vyvesené: 12. 7. 2021 Dátum zvesenia: 28. 7. 2021
21. 7. 2021
Vyvesené: 9. 7. 2021 Dátum zvesenia: 22. 7. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička  v znení VZN č. 5/2019, VZN č. 9/2019, VZN 2/2020 a VZN 4/2020
Vyvesené: 7. 7. 2021 Dátum zvesenia: 23. 7. 2021
Lukáš Fendek - „Prístavba k rodinnému domu“ stavby s. č. 702 na pozemku KN – C č. 2548/2, 2548/3
Vyvesené: 23. 6. 2021 Dátum zvesenia: 9. 7. 2021
schválené
Vyvesené: 23. 6. 2021 Dátum zvesenia: 9. 7. 2021
z 18. 6. 2021
Vyvesené: 23. 6. 2021 Dátum zvesenia: 9. 7. 2021
od 18. júna od 15:00 hod. do odvolania
Vyvesené: 21. 6. 2021 Dátum zvesenia: 7. 7. 2021
24. júna o 15:00 hod. v ZŠ
Vyvesené: 21. 6. 2021 Dátum zvesenia: 24. 6. 2021
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Vyvesené: 21. 6. 2021 Dátum zvesenia: 7. 7. 2021
Peter Nahalka a Jana Fendeková
„Rodinný dom - novostavba“ na pozemku KN – C č. 130/2
Vyvesené: 17. 6. 2021 Dátum zvesenia: 3. 7. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 17. 6. 2021 Dátum zvesenia: 2. 7. 2021
Janka Michnová
Vyvesené: 14. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 6. 2021
Mária Smolárová Prestavba strechy rodinného domu, Teplická č. 265
Vyvesené: 14. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 6. 2021
18. 6. 2021
Vyvesené: 9. 6. 2021 Dátum zvesenia: 19. 6. 2021
LV č. 1 časť parcely pozemku registra C č. 2655/3 o výmere 102 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
Vyvesené: 9. 6. 2021 Dátum zvesenia: 18. 6. 2021
Návrh
Dôvodová spáva
Vyvesené: 8. 6. 2021 Dátum zvesenia: 19. 6. 2021
Zásady - príspevok pri narodení
Zásady - príspevok prvákom
Vyvesené: 3. 6. 2021 Dátum zvesenia: 19. 6. 2021
NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. ..... /2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Vyvesené: 2. 6. 2021 Dátum zvesenia: 18. 6. 2021
za rok 2020 a príloha
Vyvesené: 2. 6. 2021 Dátum zvesenia: 18. 6. 2021
Marek Michna
Vyvesené: 25. 5. 2021 Dátum zvesenia: 10. 6. 2021
Lukáš Fendek prístavba k rodinnému domu č.702
Vyvesené: 21. 5. 2021 Dátum zvesenia: 6. 6. 2021
Východoslovenská distribučná,a.s vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť vedení distribučnej sústavy do 10. 6.
Vyvesené: 21. 5. 2021 Dátum zvesenia: 11. 6. 2021
Mária Smolárová r. Bohunčáková
Prestavba strechy rodinného domu, Teplická č. 265
Vyvesené: 10. 5. 2021 Dátum zvesenia: 26. 5. 2021
Peter Nahalka, Drevárska 301/11 a Jana Fendeková r. Fendeková, Záhrady 495/64-„Rodinný dom - novostavba“ na pozemku KN – C č. 130/2
Vyvesené: 10. 5. 2021 Dátum zvesenia: 26. 5. 2021
Jozef Ďurica
Vyvesené: 4. 5. 2021 Dátum zvesenia: 20. 5. 2021
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Tepličke v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 18/2021 zo dňa 23. apríla 2021
vyhlasuje deň konania voľby HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA na dňa 18. júna 2021
Vyvesené: 3. 5. 2021 Dátum zvesenia: 4. 6. 2021
Schválené
Vyvesené: 28. 4. 2021 Dátum zvesenia: 14. 5. 2021
z obecného zastupiteľstva 23. 4. 2021
Vyvesené: 28. 4. 2021 Dátum zvesenia: 14. 5. 2021
LV č. 1  časť parcely pozemku registra C č. 2655/3 o výmere 102 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie
Vyvesené: 27. 4. 2021 Dátum zvesenia: 13. 5. 2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Vyvesené: 27. 4. 2021 Dátum zvesenia: 28. 6. 2021
Obec Liptovská Teplička v súlade
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na prevod hnuteľného majetku, pracovného stroja
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod pracovného stroja JCB 3CX, v. č. : 3CX-4/400672, ktoré je vo vlastníctve Obce Liptovská Teplička.
Vyvesené: 26. 4. 2021 Dátum zvesenia: 21. 5. 2021
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s.
Vyvesené: 21. 4. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 16. 4. 2021 Dátum zvesenia: 3. 5. 2021
23. 4. 2021
Vyvesené: 15. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 5. 2021
Augustín Ďurica
Vyvesené: 14. 4. 2021 Dátum zvesenia: 29. 4. 2021
Jozef Ďurica
Vyvesené: 13. 4. 2021 Dátum zvesenia: 29. 4. 2021
Návrh
Vyvesené: 13. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 4. 2021
Marek Michna, Janka Michnová
Vyvesené: 8. 4. 2021 Dátum zvesenia: 24. 4. 2021
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením stavebník Marcel Puška s manž. Lýdiou r. Puškovou
Vyvesené: 17. 3. 2021 Dátum zvesenia: 2. 4. 2021
Peter Nahalka, Drevárska
Vyvesené: 4. 3. 2021 Dátum zvesenia: 20. 3. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 4. 3. 2021 Dátum zvesenia: 20. 3. 2021
zo zasadania 1. 3. 2021
Vyvesené: 4. 3. 2021 Dátum zvesenia: 20. 3. 2021
žiadosť o súhlas na výrub drevín
Ružena Štefušová r. Hámorová, Pilisko
Vyvesené: 1. 3. 2021 Dátum zvesenia: 17. 3. 2021
žiadosť o súhlas na výrub drevín Beáta Slavkovská, Bory
Vyvesené: 1. 3. 2021 Dátum zvesenia: 17. 3. 2021
zmena termínu na 1. 3. 2021
Vyvesené: 19. 2. 2021 Dátum zvesenia: 2. 3. 2021
Marcel Puška s manž. Lýdiou - prístavba a predĺženie lehoty
Vyvesené: 19. 2. 2021 Dátum zvesenia: 7. 3. 2021
25. 2. 2021/ štvrtok / o 16.00 hod.
Vyvesené: 18. 2. 2021 Dátum zvesenia: 26. 3. 2021
Návrh
Dôvodová správa
Vyvesené: 11. 2. 2021 Dátum zvesenia: 27. 2. 2021
z 29. 1. 2021
Vyvesené: 9. 2. 2021 Dátum zvesenia: 25. 2. 2021
č.1/2021
č.5/2020
Vyvesené: 8. 2. 2021 Dátum zvesenia: 24. 2. 2021
č.1
Vyvesené: 26. 1. 2021 Dátum zvesenia: 11. 2. 2021
29. 1. 2021
Vyvesené: 21. 1. 2021 Dátum zvesenia: 6. 2. 2021
Jozef Ďurica
Vyvesené: 7. 1. 2021 Dátum zvesenia: 22. 1. 2021
Peter Barilla
Vyvesené: 4. 1. 2021 Dátum zvesenia: 20. 1. 2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Vyvesené: 29. 12. 2020 Dátum zvesenia: 14. 1. 2021
zo zasadania OcZ dňa 4. 10. 2020
Vyvesené: 10. 12. 2020 Dátum zvesenia: 26. 12. 2020
schválené
Vyvesené: 10. 12. 2020 Dátum zvesenia: 26. 12. 2020
schválený
Vyvesené: 10. 12. 2020 Dátum zvesenia: 26. 12. 2020
Prevod motorového vozidla PEUGEOT PARTNER
Prevod pracovného stroja JCB 3CX
Vyvesené: 9. 12. 2020 Dátum zvesenia: 25. 12. 2020
Žiadosť o súhlas na výrub drevín Ružena Štefušová
Vyvesené: 3. 12. 2020 Dátum zvesenia: 19. 12. 2020
na prvý polrok 2021
Vyvesené: 30. 11. 2020 Dátum zvesenia: 31. 1. 2021
Návrh
Vyvesené: 26. 11. 2020 Dátum zvesenia: 12. 12. 2020
4. 12. 2020
Vyvesené: 24. 11. 2020 Dátum zvesenia: 10. 12. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na rok 2022, 2023
Vyvesené: 19. 11. 2020 Dátum zvesenia: 5. 12. 2020
Rodinný dom - prestavba na pôvodných základoch Ján Smolár a Anna Garajová
Vyvesené: 3. 11. 2020 Dátum zvesenia: 19. 11. 2020
zo zasadania OcÚ dňa 23.10.2020
Vyvesené: 30. 10. 2020 Dátum zvesenia: 15. 11. 2020
konanie vo veci zmeny hraníc PR Nízke Tatry, konaním o začlenení poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou doterajšieho PR Liptovská Teplička.
Vyvesené: 29. 10. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička
Vyvesené: 29. 10. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2020
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 9/2019
Vyvesené: 29. 10. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2020
Rekapitulácia, rozpočtové opatrenie
Vyvesené: 29. 10. 2020 Dátum zvesenia: 14. 11. 2020
výrub drevín Jozef Nahalka s manželkou
Vyvesené: 28. 10. 2020 Dátum zvesenia: 11. 11. 2020
23. 10. 2020
Vyvesené: 15. 10. 2020 Dátum zvesenia: 24. 10. 2020
Peter Barilla
Vyvesené: 14. 10. 2020 Dátum zvesenia: 29. 10. 2020
Vyvesené: 14. 10. 2020 Dátum zvesenia: 20. 10. 2020
Príjmy, výdavky, rekapitulácia
Vyvesené: 13. 10. 2020 Dátum zvesenia: 24. 10. 2020
Petícia za odvolanie poslanca
Vyvesené: 9. 10. 2020 Dátum zvesenia: 25. 10. 2020
Jozef Ďurica
Vyvesené: 9. 10. 2020 Dátum zvesenia: 25. 10. 2020
Všeobecne záväzného nariadeniač. /2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 9/2019
Vyvesené: 8. 10. 2020 Dátum zvesenia: 24. 10. 2020
Všeobecne záväzné nariadenia  
č.   /2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2019
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička 
Vyvesené: 8. 10. 2020 Dátum zvesenia: 24. 10. 2020
108/2019, dom č. 491
Vyvesené: 6. 10. 2020 Dátum zvesenia: 28. 10. 2020
Marián Bulava
Vyvesené: 25. 9. 2020 Dátum zvesenia: 10. 10. 2020
schválený 10. 9. 2020
Vyvesené: 18. 9. 2020 Dátum zvesenia: 4. 10. 2020
v rámci nej lokalitu Kráľova hoľa
Vyvesené: 17. 9. 2020 Dátum zvesenia: 3. 10. 2020
zo zasadania OcZ 10. 9. 2020
Vyvesené: 17. 9. 2020 Dátum zvesenia: 3. 10. 2020
a v rámci nej lokalitu Holičná
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 2. 10. 2020
Ján Smolár a Anna Garajová Rodinný dom - prestavba na pôvodných základoch
Vyvesené: 10. 9. 2020 Dátum zvesenia: 26. 9. 2020
Rozpočtové opatrenie č. 2 - návrh
Vyvesené: 1. 9. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
10. 9.2020 Pozvánka, program
Vyvesené: 31. 8. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
Jozef Ďurica
Vyvesené: 10. 8. 2020 Dátum zvesenia: 26. 8. 2020
Ľubomír Puška, Liptovská Teplička
Vyvesené: 6. 8. 2020 Dátum zvesenia: 22. 8. 2020
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Liptovská Teplička dňa 24. 7. 2020
Vyvesené: 31. 7. 2020 Dátum zvesenia: 16. 8. 2020
Pozvánka, program
Vyvesené: 14. 7. 2020 Dátum zvesenia: 25. 7. 2020
Hospodárska budova bez označenia súp čísla
Vyvesené: 8. 7. 2020 Dátum zvesenia: 24. 7. 2020
Peter Barilla
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 11. 7. 2020
Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2019
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 11. 7. 2020
zo zasadania OcZ 19. 6. 2020
Vyvesené: 24. 6. 2020 Dátum zvesenia: 10. 7. 2020
Hospodárska budova vlastník Mária Smolárová
Vyvesené: 10. 6. 2020 Dátum zvesenia: 18. 6. 2020
19. 6. 2020
Vyvesené: 8. 6. 2020 Dátum zvesenia: 20. 6. 2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Vyvesené: 8. 6. 2020 Dátum zvesenia: 24. 6. 2020
Programový rozpočet
Vyvesené: 3. 6. 2020 Dátum zvesenia: 19. 6. 2020
na 2. polrok 2020
Vyvesené: 3. 6. 2020 Dátum zvesenia: 19. 6. 2020
hospodárska budova Matúš Bulava
Vyvesené: 13. 5. 2020 Dátum zvesenia: 29. 5. 2020
zo zasadania zastupiteľstva 7.5.2020
Vyvesené: 12. 5. 2020 Dátum zvesenia: 28. 5. 2020
7.5.2020 o 17.00 hod. v sále spoločenského domu.
Materiál: 1.Program
2. Rozpočtové opatrenie č.1
Vyvesené: 4. 5. 2020 Dátum zvesenia: 9. 5. 2020
7. 5. 2020
Vyvesené: 30. 4. 2020 Dátum zvesenia: 8. 5. 2020
k zastupiteľstvu 7. 5. 2020
Vyvesené: 30. 4. 2020 Dátum zvesenia: 8. 5. 2020
„Hospodárska budova“ bez označenia súpisného čísla, stojaca na pozemku KN – C č. 882 k. u. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 16. 4. 2020 Dátum zvesenia: 1. 5. 2020
Rekonštrukcia zrubového domu - František Rusnák
Vyvesené: 13. 3. 2020 Dátum zvesenia: 29. 3. 2020
Zn. 108/2019
Vyvesené: 12. 3. 2020 Dátum zvesenia: 16. 4. 2020
verejná vyhláška - Rozhodnutia
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 26. 3. 2020
21. 2. 2020
Vyvesené: 25. 2. 2020 Dátum zvesenia: 12. 3. 2020
.
Vyvesené: 21. 2. 2020 Dátum zvesenia: 8. 3. 2020
21. 2. 2020
Vyvesené: 17. 2. 2020 Dátum zvesenia: 22. 2. 2020
Pracovná pozícia člen MOPS
Vyvesené: 6. 2. 2020 Dátum zvesenia: 26. 2. 2020
24.1.2020
Vyvesené: 3. 2. 2020 Dátum zvesenia: 3. 3. 2020
4. 2. 2020
Vyvesené: 30. 1. 2020 Dátum zvesenia: 4. 2. 2020
Veronika Gajdošová
Vyvesené: 30. 1. 2020 Dátum zvesenia: 15. 2. 2020
František Kováč
Vyvesené: 28. 1. 2020 Dátum zvesenia: 13. 2. 2020
Pavol Fendek
Vyvesené: 22. 1. 2020 Dátum zvesenia: 7. 2. 2020
24. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 25. 1. 2020
Návrh
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 25. 1. 2020
Kontrolór obce
Vyvesené: 10. 1. 2020 Dátum zvesenia: 1. 7. 2020
Rozpočet obce
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 8. 1. 2020
Zápisnica OcZ
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 1. 2020
Uznesenie OcZ
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 1. 2020
Daňový úrad
Vyvesené: 20. 12. 2019 Dátum zvesenia: 8. 1. 2020
František Rusnák s manželkou
Vyvesené: 19. 12. 2019 Dátum zvesenia: 4. 1. 2020
.
Vyvesené: 16. 12. 2019 Dátum zvesenia: 16. 1. 2020
.
Vyvesené: 10. 12. 2019 Dátum zvesenia: 15. 12. 2019
Jozef Ďurica
Vyvesené: 9. 12. 2019 Dátum zvesenia: 25. 12. 2019
13.12.2019
Vyvesené: 4. 12. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
schválené 22. 11. 2019
Vyvesené: 3. 12. 2019 Dátum zvesenia: 3. 1. 2020
Vyvesené: 27. 11. 2019 Dátum zvesenia: 20. 12. 2019
Rozpočet 2020 - Návrh
Vyvesené: 27. 11. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
Návrh rozpočtu 2020
Vyvesené: 27. 11. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
Dôvodová správa
Vyvesené: 27. 11. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
Návrh
Vyvesené: 27. 11. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
Predaj a používanie alkoholických nápojov
Vyvesené: 22. 11. 2019 Dátum zvesenia: 23. 11. 2019
Jozef Ďurica
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 24. 11. 2019
dňa 22. 11. 2019 /piatok/ o 16.00 hod.
Vyvesené: 6. 11. 2019 Dátum zvesenia: 23. 11. 2019
11. 11. 2019
Vyvesené: 30. 10. 2019 Dátum zvesenia: 7. 11. 2019
Návrh
Vyvesené: 30. 10. 2019 Dátum zvesenia: 22. 11. 2019
Jana Nahalková - 2k lipa a 1k Jaseň
Vyvesené: 22. 10. 2019 Dátum zvesenia: 30. 10. 2019
Ján Janík pri pekárni
Vyvesené: 18. 10. 2019 Dátum zvesenia: 27. 10. 2019
Jozef Házy
Vyvesené: 18. 10. 2019 Dátum zvesenia: 27. 10. 2019
na líniovú stavbu„Prepoj V 478 Liptovská Teplička a V 525 Šuňava; SO 01 – Prepoj VN, SO 02 - Optika“(ďalej len „stavba“) v katastrálnom území obcí Liptovská Teplička a Vyšná Šuňava.
Vyvesené: 4. 10. 2019 Dátum zvesenia: 21. 10. 2019
9. 10. 2019
Vyvesené: 4. 10. 2019 Dátum zvesenia: 9. 10. 2019
z 20. 9. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 15. 10. 2019
schválené
Vyvesené: 24. 9. 2019 Dátum zvesenia: 25. 10. 2019
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2019
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička
Vyvesené: 20. 9. 2019 Dátum zvesenia: 15. 10. 2019
20. 9. 2019
Vyvesené: 11. 9. 2019 Dátum zvesenia: 21. 9. 2019
.
Vyvesené: 4. 9. 2019 Dátum zvesenia: 21. 9. 2019
Marta Bulavová
Vyvesené: 30. 8. 2019 Dátum zvesenia: 14. 9. 2019
Ján Vernarec
Vyvesené: 27. 8. 2019 Dátum zvesenia: 11. 9. 2019
Prepoj VN 478 SO 02 - Optika
Vyvesené: 15. 8. 2019 Dátum zvesenia: 24. 8. 2019
Vyvesené: 8. 8. 2019 Dátum zvesenia: 6. 9. 2019
26.8.2019 - zrušené (OcZ nebude uznášania schopné)
Vyvesené: 5. 8. 2019 Dátum zvesenia: 27. 8. 2019
Návrh
Dôvodová správa
Vyvesené: 31. 7. 2019 Dátum zvesenia: 1. 9. 2019
7.8.2019
Vyvesené: 17. 7. 2019 Dátum zvesenia: 8. 8. 2019
nový
Vyvesené: 12. 7. 2019 Dátum zvesenia: 31. 7. 2019
Schválené
Vyvesené: 3. 7. 2019 Dátum zvesenia: 19. 7. 2019
Schválený
Vyvesené: 3. 7. 2019 Dátum zvesenia: 19. 7. 2019
- o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
- určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Vyvesené: 3. 7. 2019 Dátum zvesenia: 19. 7. 2019
- o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
- určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Vyvesené: 3. 7. 2019 Dátum zvesenia: 19. 7. 2019
dokumenty
Vyvesené: 3. 7. 2019 Dátum zvesenia: 19. 7. 2019
dokument
Vyvesené: 2. 7. 2019 Dátum zvesenia: 8. 6. 2021
28.6.2019
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 29. 6. 2019
25. 6. 2019
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 26. 6. 2019
z OcZ 11. 6. 2019
Vyvesené: 14. 6. 2019 Dátum zvesenia: 14. 7. 2019
- o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
- o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia...
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 30. 6. 2019
.
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 23. 6. 2019
Ján Kollarčík
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 28. 6. 2019
Plnenie programového rozpočtu obce Liptovská Teplička k 31.12.2018
(Príloha k Záverečnému účtu obce)
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 12. 7. 2019
na 2. polrok 2019
Vyvesené: 29. 5. 2019 Dátum zvesenia: 12. 6. 2019
.
Vyvesené: 27. 5. 2019 Dátum zvesenia: 12. 6. 2019
11.6.2019
Vyvesené: 27. 5. 2019 Dátum zvesenia: 12. 6. 2019
6.5.2019
Vyvesené: 30. 4. 2019 Dátum zvesenia: 7. 5. 2019
Plán
Vyvesené: 26. 4. 2019 Dátum zvesenia: 12. 5. 2019
VZN
VZN č. 2 -2019 o organizácií miestneho referenda
VZN o poskytovaní soc.služieb 1-2019
Vyvesené: 10. 4. 2019 Dátum zvesenia: 26. 4. 2019
z 5. 4. 2019
Vyvesené: 10. 4. 2019 Dátum zvesenia: 25. 4. 2019
schválené
Vyvesené: 9. 4. 2019 Dátum zvesenia: 25. 4. 2019
5. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 7. 4. 2019
č.1
Vyvesené: 22. 3. 2019 Dátum zvesenia: 7. 4. 2019
č. 2 /2019 o organizácii miestneho referenda
Vyvesené: 20. 3. 2019 Dátum zvesenia: 7. 4. 2019
z verejného zhromaždenia občanov
Vyvesené: 20. 3. 2019 Dátum zvesenia: 20. 4. 2019
17. 3. 2018 o 16:00 hod. spoločenský dom. Program:
1. Prezentácia pripravovaných projektov obce
Vyvesené: 5. 3. 2019 Dátum zvesenia: 18. 3. 2019
V zmysle §25 odst. 7 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesené: 25. 2. 2019 Dátum zvesenia: 20. 9. 2019
z 15.2.2019
Vyvesené: 19. 2. 2019 Dátum zvesenia: 1. 4. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 16. 2. 2019
.
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 12. 3. 2019
Rozhodnutie
Informácia pre voliča
emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Vyvesené: 5. 2. 2019 Dátum zvesenia: 27. 5. 2019
11. 2. 2019
Vyvesené: 29. 1. 2019 Dátum zvesenia: 12. 2. 2019
Zmena stavby pred jej dokončením „Rodinný dom“ na pozemku KN – C č. 1969/4 v k. ú. Liptovská Teplička
Vyvesené: 28. 1. 2019 Dátum zvesenia: 13. 2. 2019
zo dňa 11. 1. 2019
Vyvesené: 22. 1. 2019 Dátum zvesenia: 7. 2. 2019
sobota 16.marca 2019
Termín, informácie pre voliča
Vyvesené: 14. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 4. 2019
16:00 zasadačka OcÚ
Vyvesené: 4. 1. 2019 Dátum zvesenia: 12. 1. 2019
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho konania
Stavebník Štefan Ferenc a manželka Gréta, rod. Pušková
Vyvesené: 19. 12. 2018 Dátum zvesenia: 3. 1. 2019
schválený
Vyvesené: 17. 12. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Schválené
Vyvesené: 14. 12. 2018 Dátum zvesenia: 29. 12. 2018
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3 /2018
ktorým sa mení a dopĺňa

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2012
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015, č. 3/2015 a 2/2017
Vyvesené: 11. 12. 2018 Dátum zvesenia: 1. 1. 2019
18.12.2018 o 15:00 v zasadačke OcÚ
Vyvesené: 10. 12. 2018 Dátum zvesenia: 19. 12. 2018
starosta, poslanci
Vyvesené: 22. 11. 2018 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
7. 12. 2018
Vyvesené: 22. 11. 2018 Dátum zvesenia: 9. 12. 2018
príjmy, výdavky, rekapitulácia
Vyvesené: 22. 11. 2018 Dátum zvesenia: 9. 12. 2018
a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015, č. 3/2015 a 2/2017
Vyvesené: 21. 11. 2018 Dátum zvesenia: 7. 12. 2018
.
Vyvesené: 21. 11. 2018 Dátum zvesenia: 9. 12. 2018
Povolenie predaja alkoholu
Vyvesené: 21. 11. 2018 Dátum zvesenia: 25. 11. 2018
Návrh rozpočtu
Programový rozpočet
Vyvesené: 21. 11. 2018 Dátum zvesenia: 9. 12. 2018
.
Vyvesené: 19. 11. 2018 Dátum zvesenia: 4. 12. 2018
.
Vyvesené: 19. 11. 2018 Dátum zvesenia: 4. 12. 2018
Výrub drevín Helena Šimková - Smrek a jarabina
Vyvesené: 8. 11. 2018 Dátum zvesenia: 16. 11. 2018
- Prepoj V 478 Liptovská Teplička a V 525 Šuňava
Vyvesené: 7. 11. 2018 Dátum zvesenia: 23. 11. 2018
12.10.2018
Vyvesené: 18. 10. 2018 Dátum zvesenia: 5. 11. 2018
Rodinný dom Martin Ferenc s manželkou Annou r. Ferencovou
Vyvesené: 12. 10. 2018 Dátum zvesenia: 27. 10. 2018
Východoslovenská distribučná a.s.
Prepoj V 478 Liptovská Teplička a V 525 Šuňava
Vyvesené: 10. 10. 2018 Dátum zvesenia: 25. 10. 2018
.
Vyvesené: 9. 10. 2018 Dátum zvesenia: 24. 10. 2018
11. 10. 2018
Vyvesené: 8. 10. 2018 Dátum zvesenia: 12. 10. 2018
12.10.2018
Vyvesené: 3. 10. 2018 Dátum zvesenia: 13. 10. 2018
.
Vyvesené: 27. 9. 2018 Dátum zvesenia: 11. 11. 2018
dokumet
Vyvesené: 26. 9. 2018 Dátum zvesenia: 17. 10. 2018
25.9.2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Vyvesené: 17. 9. 2018 Dátum zvesenia: 1. 10. 2018
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho konania - Novostavba futbalovej tribúny k.u. Vikartovce
Vyvesené: 11. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - VSD Prepoj V 478 L. Teplička a V 525 Šuňava
Vyvesené: 11. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení od ústneho konania - Rodinný dom Martin Ferenc s manželkou.
Vyvesené: 11. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
5.7.
Stretnutie Rady školy so starostom
Vyvesené: 29. 8. 2018 Dátum zvesenia: 6. 9. 2018
7.9.
Vyvesené: 29. 8. 2018 Dátum zvesenia: 8. 9. 2018
v prílohe
Vyvesené: 27. 8. 2018 Dátum zvesenia: 8. 9. 2018
28.8.2018
Vyvesené: 20. 8. 2018 Dátum zvesenia: 29. 8. 2018
Vyvesené: 6. 8. 2018 Dátum zvesenia: 17. 10. 2018
23.8.2018
Vyvesené: 3. 8. 2018 Dátum zvesenia: 2. 9. 2018
3.8.2018
Vyvesené: 31. 7. 2018 Dátum zvesenia: 4. 8. 2018
Tomáš Bulava
Vyvesené: 31. 7. 2018 Dátum zvesenia: 15. 8. 2018
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby- hospodárska budova P. Géci
Vyvesené: 24. 7. 2018 Dátum zvesenia: 8. 8. 2018
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením rod. dom Fendek s manželkou
Vyvesené: 20. 7. 2018 Dátum zvesenia: 6. 8. 2018
23.7.2018
Vyvesené: 19. 7. 2018 Dátum zvesenia: 24. 7. 2018
Informácie
Vyvesené: 10. 7. 2018 Dátum zvesenia: 12. 11. 2018
schválené
Vyvesené: 27. 6. 2018 Dátum zvesenia: 15. 7. 2018
• nebytové priestory v objekte spoločenského domu súp. č. 184 v obci Liptovská Teplička za účelom prevádzkovania obchodnej činnosti – predajne potravín a zmiešaného tovaru spoločnosti COOP JEDNOTA POPRAD
Vyvesené: 26. 6. 2018 Dátum zvesenia: 1. 11. 2018
21. 6. 2018
Vyvesené: 12. 6. 2018 Dátum zvesenia: 22. 6. 2018
20. jún 2018
Vyvesené: 11. 6. 2018 Dátum zvesenia: 21. 6. 2018
2017 schválený
Vyvesené: 5. 6. 2018 Dátum zvesenia: 16. 7. 2018
Návrh
Vyvesené: 5. 6. 2018 Dátum zvesenia: 20. 6. 2018
Návrh priorít Komunitného plánu soc. služieb 2018-2022 je možné pripomienkovať do 15 dní od zverejnenia v pracovisku TSP OcÚ Liptovská Teplička (tsp@liptovskateplicka.sk).
Komunitný plán obce a soc. služieb je k nahliadnutiu v kancelárii TSP.
Vyvesené: 4. 6. 2018 Dátum zvesenia: 20. 6. 2018
Stavebné povolenie Marcel Kondula a Júlia Kondulová r. Kondoľová
Vyvesené: 28. 5. 2018 Dátum zvesenia: 13. 6. 2018
30. máj o 15.00 hod.
Vyvesené: 18. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 5. 2018
21.5.2018
Vyvesené: 16. 5. 2018 Dátum zvesenia: 22. 5. 2018
– Inžinierske siete IBV „BORY“ Liptovská Teplička STL plynovod“,
Vyvesené: 16. 5. 2018 Dátum zvesenia: 20. 6. 2018
Rozšírenie vodovodu – Bory a Pod úbočou v obci Liptovská Teplička“
Vyvesené: 16. 5. 2018 Dátum zvesenia: 20. 6. 2018
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Vyvesené: 27. 4. 2018 Dátum zvesenia: 6. 5. 2018
Oznámenie o začatí územného a stavebného konania a upustení od ústneho konania - novostavba Marcel Kondula
Vyvesené: 26. 4. 2018 Dátum zvesenia: 26. 5. 2018
Schvalené
Vyvesené: 20. 4. 2018 Dátum zvesenia: 16. 5. 2018
VZN 1 2018 o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom obce, VZN č. 2-2018 o poskytovaní soc.služieb
Vyvesené: 16. 4. 2018 Dátum zvesenia: 4. 5. 2018
13. 4. 2018
Vyvesené: 16. 4. 2018 Dátum zvesenia: 4. 5. 2018
13.4.2018
Vyvesené: 4. 4. 2018 Dátum zvesenia: 14. 4. 2018
Rozp. opatrenie, rekapitulácia, príjmy, výdavky
Vyvesené: 29. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 4. 2018
.
Vyvesené: 29. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 4. 2018
mení a dopĺňa VZN 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení VZN 2/2012, VZN 1/2016
Vyvesené: 29. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 4. 2018
24. apríl nehnuteľnosť
Vyvesené: 27. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 5. 2018
Zámer a nájomná zmluva
Vyvesené: 21. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 5. 2018
13. 3. 2018
Vyvesené: 15. 3. 2018 Dátum zvesenia: 30. 3. 2018
13.3.2018
Vyvesené: 9. 3. 2018 Dátum zvesenia: 13. 3. 2018
Žiadosť o súhlas s výrubom drevín Ján Ovsiak
Vyvesené: 19. 2. 2018 Dátum zvesenia: 1. 3. 2018
8.3.2018 o 15:00 hod. v zasadačke OcÚ
Vyvesené: 19. 2. 2018 Dátum zvesenia: 9. 3. 2018
Kollarčík Ján
Vyvesené: 1. 2. 2018 Dátum zvesenia: 16. 2. 2018
Správa o hodnotení, návrh strategického dokumentu
Vyvesené: 15. 1. 2018 Dátum zvesenia: 9. 2. 2018
19.1.2018
Vyvesené: 8. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Augustín Ďurica
Vyvesené: 29. 12. 2017 Dátum zvesenia: 13. 1. 2018
KN-C č.376 M. Fendek
Vyvesené: 14. 12. 2017 Dátum zvesenia: 1. 1. 2018
8.12.2017
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Text
Vyvesené: 13. 12. 2017 Dátum zvesenia: 15. 1. 2018
J. Dratva
Vyvesené: 8. 12. 2017 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
8.12.2017
Vyvesené: 28. 11. 2017 Dátum zvesenia: 9. 12. 2017
Oľga Veselovská
Vyvesené: 28. 11. 2017 Dátum zvesenia: 13. 12. 2017
Návrh
Vyvesené: 23. 11. 2017 Dátum zvesenia: 9. 12. 2017
Návrh rozpočtu obce Liptovská Teplička na rok 2018
Programový rozpočet 2018 ciele a ukazovatele
Programový rozpočet 2018_návrh
Vyvesené: 22. 11. 2017 Dátum zvesenia: 9. 12. 2017
NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia
č. /2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2012
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015 a č. 3/2015
Vyvesené: 22. 11. 2017 Dátum zvesenia: 9. 12. 2017
Predaj alkoholických nápojov
Vyvesené: 20. 11. 2017 Dátum zvesenia: 27. 11. 2017
Uznesenie
Zápisnica
Vyvesené: 16. 11. 2017 Dátum zvesenia: 4. 12. 2017
dokument
Vyvesené: 16. 11. 2017 Dátum zvesenia: 14. 1. 2018
13.11.2017
Vyvesené: 7. 11. 2017 Dátum zvesenia: 14. 11. 2017
10.11.2017
Vyvesené: 3. 11. 2017 Dátum zvesenia: 11. 11. 2017
.
Vyvesené: 25. 10. 2017 Dátum zvesenia: 10. 11. 2017
.
Vyvesené: 25. 10. 2017 Dátum zvesenia: 9. 11. 2017
24.10.2017
Vyvesené: 25. 10. 2017 Dátum zvesenia: 13. 11. 2017
24.10.2017
Vyvesené: 17. 10. 2017 Dátum zvesenia: 25. 10. 2017
Povoľuje predčasnú obnovu PSL na LC Lesy Liptovská Teplička
Vyvesené: 12. 10. 2017 Dátum zvesenia: 28. 10. 2017
VZN
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 21. 10. 2017
o začatí konania - vydanie súhlasu na výrub drevín
Vyvesené: 2. 10. 2017 Dátum zvesenia: 10. 10. 2017
Predčasná obnova programu starostlivosti o ledy
Vyvesené: 23. 9. 2017 Dátum zvesenia: 8. 10. 2017
Železný hasič
Vyvesené: 22. 9. 2017 Dátum zvesenia: 25. 9. 2017
8.9.2017
Vyvesené: 20. 9. 2017 Dátum zvesenia: 5. 10. 2017
Ján Kollarčík
Vyvesené: 13. 9. 2017 Dátum zvesenia: 28. 9. 2017
20.9.2017 o 15:00 v zasadačke OcÚ
Vyvesené: 12. 9. 2017 Dátum zvesenia: 21. 9. 2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Vyvesené: 11. 9. 2017 Dátum zvesenia: 26. 9. 2017
9.8.2017
Vyvesené: 30. 8. 2017 Dátum zvesenia: 9. 9. 2017
22.8.2017
Vyvesené: 17. 8. 2017 Dátum zvesenia: 23. 8. 2017
Rozpočtové opatrenie č.3
Vyvesené: 9. 8. 2017 Dátum zvesenia: 24. 8. 2017
Viac v prílohe
Vyvesené: 7. 8. 2017 Dátum zvesenia: 23. 8. 2017
3.7.2017
Vyvesené: 29. 6. 2017 Dátum zvesenia: 8. 7. 2017
VZN č. 1-2017 Verejný poriadok
Vyvesené: 19. 6. 2017 Dátum zvesenia: 4. 7. 2017
TP
Vyvesené: 14. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 7. 2017
16. 6. 2017
Vyvesené: 6. 6. 2017 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
Príjmy, výdavky, rekapitulácia
Vyvesené: 1. 6. 2017 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
Vyvesené: 31. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
Záverečný účet obce 2016
Vyvesené: 31. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
5.6.2017
Vyvesené: 29. 5. 2017 Dátum zvesenia: 7. 6. 2017
29.05.2017
Vyvesené: 26. 5. 2017 Dátum zvesenia: 30. 5. 2017
22. 5. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017 Dátum zvesenia: 16. 5. 2017
Lesy SR
Vyvesené: 24. 4. 2017 Dátum zvesenia: 9. 5. 2017
7. 4. 2017
Vyvesené: 28. 3. 2017 Dátum zvesenia: 8. 4. 2017
.
Vyvesené: 23. 3. 2017 Dátum zvesenia: 8. 4. 2017
Povolenie odstránenia stavby
Vyvesené: 28. 2. 2017 Dátum zvesenia: 16. 3. 2017
Dokument v prílohe
Vyvesené: 23. 2. 2017 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
20. 2. 2017 Rada školy pri ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička


Vec: Pozvánka na zasadanie rady
Pozývame Vás na zasadanie rady, ktoré sa uskutoční 20. 2. 2017 ( pondelok) o 14:00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

1. Výročná správa za rok 2016 (Fedorová K.)
2. Plán zasadnutí na rok 2017 (Fedorová K.)
3. Rôzne

Vaše podnety, otázky a pripomienky zasielajte na kultura@liptovskateplicka.sk.Predseda RŠ
Mgr. Katarína Fedorová
Vyvesené: 13. 2. 2017 Dátum zvesenia: 21. 2. 2017
odstránenie hospodárskej budovy 2126- stodola
Vyvesené: 27. 1. 2017 Dátum zvesenia: 12. 2. 2017
.
Vyvesené: 24. 1. 2017 Dátum zvesenia: 10. 2. 2017
Program
Vyvesené: 18. 1. 2017 Dátum zvesenia: 28. 1. 2017
10.1.2017
Vyvesené: 5. 1. 2017 Dátum zvesenia: 11. 1. 2017
text
Vyvesené: 12. 12. 2016 Dátum zvesenia: 31. 12. 2016
7.12.2016
Vyvesené: 30. 11. 2016 Dátum zvesenia: 8. 12. 2016
9.12.2016
Vyvesené: 28. 11. 2016 Dátum zvesenia: 10. 12. 2016
Návrh VZN verejný poriadok
Návrh VZN dotácie z rozpočtu obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vyvesené: 24. 11. 2016 Dátum zvesenia: 11. 12. 2016
Návrh s komentárom
Rekapitulácia príjmov a výdavkov
Ciele a ukazovatele
Rekapitulácia programov
Vyvesené: 23. 11. 2016 Dátum zvesenia: 11. 12. 2016
Návrh a komentár
Vyvesené: 23. 11. 2016 Dátum zvesenia: 11. 12. 2016
Oznámenie
Vyvesené: 24. 10. 2016 Dátum zvesenia: 14. 11. 2016
program
Vyvesené: 19. 10. 2016 Dátum zvesenia: 29. 10. 2016
Návrh a komentár
Vyvesené: 12. 10. 2016 Dátum zvesenia: 29. 10. 2016
Stretnutie Rady školy a Rodičovskej rady sa uskutoční 17.10.2016 o 16:30 v spol. dome
Vyvesené: 12. 10. 2016 Dátum zvesenia: 18. 10. 2016
Stretnutie Rady školy a Rodičovskej rady sa uskutoční 17.10.2016 o 16:30 v spol. dome
Vyvesené: 12. 10. 2016 Dátum zvesenia: 18. 10. 2016
Územný plán obce a prílohy
Vyvesené: 6. 10. 2016 Dátum zvesenia: 7. 11. 2016
Rozhodnutie
Vyvesené: 26. 9. 2016 Dátum zvesenia: 15. 10. 2016
Po schválení
Vyvesené: 26. 9. 2016 Dátum zvesenia: 11. 10. 2016
pozvánka
Vyvesené: 23. 9. 2016 Dátum zvesenia: 30. 9. 2016
1. polrok 2016
Vyvesené: 16. 9. 2016 Dátum zvesenia: 17. 6. 2017
Program
Vyvesené: 14. 9. 2016 Dátum zvesenia: 24. 9. 2016
celý text
Vyvesené: 6. 9. 2016 Dátum zvesenia: 22. 9. 2016
Celý text
Vyvesené: 1. 8. 2016 Dátum zvesenia: 16. 8. 2016
29.7.2016
Vyvesené: 21. 7. 2016 Dátum zvesenia: 30. 7. 2016
Návrh a komentár
Vyvesené: 14. 7. 2016 Dátum zvesenia: 1. 8. 2016
Návrh VZN
Vyvesené: 13. 7. 2016 Dátum zvesenia: 1. 8. 2016
18.7.2016 o 16.15 OcÚ
Vyvesené: 11. 7. 2016 Dátum zvesenia: 19. 7. 2016
Osobitný zreteľ k predaju pozemku
Vyvesené: 23. 6. 2016 Dátum zvesenia: 1. 8. 2016
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Lesná cesta Koreňová, novostavba“ na pozemkoch KNC č. 2976, 2982, 2984, 2988, 3011, 3012, 3013 a 3018 v k.u. Liptovská Teplička.
Vyvesené: 13. 6. 2016 Dátum zvesenia: 1. 7. 2016
program
Vyvesené: 8. 6. 2016 Dátum zvesenia: 20. 6. 2016
Vyvesené: 1. 6. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2017
Vyvesené: 1. 6. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2017
Program
Vyvesené: 17. 5. 2016 Dátum zvesenia: 21. 5. 2016
nesprávne parcely č.
Vyvesené: 10. 5. 2016 Dátum zvesenia: 13. 6. 2016
Verejná vyhláška Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016- 2020
Vyvesené: 4. 5. 2016 Dátum zvesenia: 20. 5. 2016
22.4.2016
Vyvesené: 19. 4. 2016 Dátum zvesenia: 23. 4. 2016
Rozpočtové opatrenie č. 2
Vyvesené: 31. 3. 2016 Dátum zvesenia: 25. 4. 2016
Výberové konanie prednosta
Vyvesené: 3. 2. 2016 Dátum zvesenia: 24. 2. 2016
Obec Liptovská Teplička vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Štefana Náhalku Liptovská Teplička
Vyvesené: 3. 2. 2016 Dátum zvesenia: 24. 2. 2016
Vyvesené: 29. 1. 2016 Dátum zvesenia: 5. 5. 2016
Vyvesené: 2. 9. 2015 Dátum zvesenia: 30. 9. 2015
Vyvesené: 16. 7. 2015 Dátum zvesenia: 29. 11. 2015
Vyvesené: 5. 7. 2015 Dátum zvesenia: 30. 9. 2015
Vyvesené: 3. 7. 2015 Dátum zvesenia: 15. 8. 2015
Vyvesené: 12. 5. 2015 Dátum zvesenia: 31. 8. 2015
Vyvesené: 22. 6. 2015 Dátum zvesenia: 8. 7. 2015
Vyvesené: 28. 5. 2015 Dátum zvesenia: 13. 6. 2015
Vyvesené: 14. 1. 2015 Dátum zvesenia: 30. 1. 2015
Vyvesené: 13. 6. 2014 Dátum zvesenia: 29. 6. 2014
Vyvesené: 10. 1. 2014 Dátum zvesenia: 26. 1. 2014
Vyvesené: 2. 2. 2013 Dátum zvesenia: 18. 2. 2013
Vyvesené: 29. 6. 2012 Dátum zvesenia: 15. 7. 2012
Vyvesené: 19. 12. 2011 Dátum zvesenia: 4. 1. 2012
Vyvesené: 12. 7. 2011 Dátum zvesenia: 28. 7. 2011
Vyvesené: 24. 4. 2015 Dátum zvesenia: 10. 5. 2015
Vyvesené: 27. 2. 2015 Dátum zvesenia: 15. 3. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 21. 2. 2015
Vyvesené: 21. 1. 2015 Dátum zvesenia: 6. 2. 2015
Vyvesené: 4. 12. 2014 Dátum zvesenia: 20. 12. 2014
Vyvesené: 10. 11. 2014 Dátum zvesenia: 26. 11. 2014
Vyvesené: 29. 10. 2014 Dátum zvesenia: 14. 11. 2014
Vyvesené: 18. 9. 2014 Dátum zvesenia: 4. 10. 2014
Vyvesené: 16. 9. 2014 Dátum zvesenia: 2. 10. 2014
Vyvesené: 30. 6. 2014 Dátum zvesenia: 16. 7. 2014
Vyvesené: 11. 6. 2014 Dátum zvesenia: 27. 6. 2014
Vyvesené: 9. 4. 2014 Dátum zvesenia: 25. 4. 2014
Vyvesené: 29. 1. 2014 Dátum zvesenia: 14. 2. 2014
Vyvesené: 16. 12. 2013 Dátum zvesenia: 1. 1. 2014
Vyvesené: 4. 12. 2013 Dátum zvesenia: 20. 12. 2013
Vyvesené: 4. 11. 2013 Dátum zvesenia: 20. 11. 2013
Vyvesené: 25. 9. 2013 Dátum zvesenia: 11. 10. 2013
Vyvesené: 27. 8. 2013 Dátum zvesenia: 12. 9. 2013
Vyvesené: 17. 7. 2013 Dátum zvesenia: 2. 8. 2013
Vyvesené: 28. 6. 2013 Dátum zvesenia: 14. 7. 2013
Vyvesené: 25. 6. 2013 Dátum zvesenia: 11. 7. 2013
Vyvesené: 6. 5. 2013 Dátum zvesenia: 22. 5. 2013
Vyvesené: 6. 5. 2013 Dátum zvesenia: 22. 5. 2013
Vyvesené: 24. 4. 2013 Dátum zvesenia: 10. 5. 2013
Vyvesené: 13. 3. 2013 Dátum zvesenia: 29. 3. 2013
Vyvesené: 20. 2. 2013 Dátum zvesenia: 8. 3. 2013
Vyvesené: 13. 12. 2012 Dátum zvesenia: 29. 12. 2012
Vyvesené: 21. 9. 2012 Dátum zvesenia: 7. 10. 2012
Vyvesené: 22. 6. 2012 Dátum zvesenia: 8. 7. 2012
Vyvesené: 20. 4. 2012 Dátum zvesenia: 6. 5. 2012
Vyvesené: 2. 4. 2012 Dátum zvesenia: 18. 4. 2012
Vyvesené: 30. 1. 2012 Dátum zvesenia: 15. 2. 2012
Vyvesené: 17. 1. 2012 Dátum zvesenia: 2. 2. 2012
Vyvesené: 30. 12. 2011 Dátum zvesenia: 15. 1. 2012
Vyvesené: 9. 12. 2011 Dátum zvesenia: 25. 12. 2011
Vyvesené: 10. 11. 2011 Dátum zvesenia: 26. 11. 2011
Vyvesené: 23. 9. 2011 Dátum zvesenia: 9. 10. 2011
Vyvesené: 15. 7. 2011 Dátum zvesenia: 31. 7. 2011
Vyvesené: 24. 6. 2011 Dátum zvesenia: 10. 7. 2011
Vyvesené: 13. 5. 2011 Dátum zvesenia: 29. 5. 2011
Vyvesené: 11. 3. 2011 Dátum zvesenia: 27. 3. 2011
Vyvesené: 17. 12. 2010 Dátum zvesenia: 2. 1. 2011
Vyvesené: 19. 11. 2010 Dátum zvesenia: 5. 12. 2010
Vyvesené: 22. 10. 2010 Dátum zvesenia: 7. 11. 2010
Vyvesené: 27. 8. 2010 Dátum zvesenia: 12. 9. 2010
Vyvesené: 6. 8. 2010 Dátum zvesenia: 22. 8. 2010
Vyvesené: 25. 6. 2010 Dátum zvesenia: 11. 7. 2010
Vyvesené: 23. 4. 2010 Dátum zvesenia: 9. 5. 2010
Vyvesené: 26. 2. 2010 Dátum zvesenia: 14. 3. 2010
Vyvesené: 11. 12. 2009 Dátum zvesenia: 27. 12. 2009
Vyvesené: 16. 10. 2009 Dátum zvesenia: 1. 11. 2009
Vyvesené: 21. 8. 2009 Dátum zvesenia: 6. 9. 2009
Vyvesené: 19. 6. 2009 Dátum zvesenia: 5. 7. 2009
Vyvesené: 10. 10. 2014 Dátum zvesenia: 26. 10. 2014
Vyvesené: 26. 9. 2013 Dátum zvesenia: 12. 10. 2013
Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 05. 03. 2022 a 

16. 07. 2022

Nebezpečný odpad:

17. 05. - 24. 05. 2022              08. 11. - 15. 11. 2022

Kalendár zberu triedeného odpadu 

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.