Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

VZN podľa rokov

2020

Štatút obecných novín Liptovská Teplička

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1 /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení  VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2016 a VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č.   2 /2019  o organizácii miestneho referenda       

Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Príloha k 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenia č.  4 /2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - doplnené 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenia č.  5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička

Všeobecne záväzné nariadenia č.  6/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2016, VZN č. 2/2018, VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.  8/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička

 

 

 

                                                         

2018

Všeobecne záväzné nariadenie 1/ 2018 o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom obce

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2018 o poskytovaní soc. služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č.  3 /2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015, č. 3/2015 a 2/2017

2017

Všeobecne  záväzné nariadenie č.  2 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015 a č. 3/2015

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov

Zásady vybavovania sťažností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2017 o verejnom poriadku na území obce

2016

Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Liptovská Teplička č. 02/2001

VZN 6-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5/2016 dotacie z rozpočtu obce

VZN č. 5/2016 dotácie z rozpočtu obce ŽIADOSŤ

VZN č. 5/2016 dotácie z rozpočtu obce VYÚČTOVANIE

VZN 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Liptovská Teplička  ( Trhový poriadok obce Liptovská Teplička )

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č.2/2016 Požiarny poriadok obce.

Zriaďovacia listina  hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

VZN č.  1  /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení  VZN č.2/2012

2015

VZN č. 6/2015, o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 1/2010 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Teplička

VZN č. 4 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 7/2014

VZN č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014 a VZN č. 2/2015

VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014 a 6/2014

VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

2014

VZN č. 7/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014

VZN č. 5/2014 o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

VZN č. 4/2014 o zriadení školského zariadenia – školského klubu detí (ŠKD) so sídlom na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 3/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Tepličkadoplnené vo VZN 6/2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach držania a chovu psov v obci Liptovská Teplička

VZN č. 1/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Liptovská Teplička

2013

VZN č. 1/2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Liptovská Teplička ( doplnené VZN 1/2014)

2012

VZN č. 1/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( doplnené v 7/2014)- ZRUŠENÉ, nahradené 6/2016

VZN č.4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička (doplnené VZN 6/2014 a 3/2014) doplnené v 3/2018

VZN č. 5/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade živelnej pohromy formou jednorazovej sociálnej dávky

VZN č.6/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

2011

VZN 1/2011 obce Liptovská Teplička o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - ZRUŠENÉ

VZN č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - ZRUŠENÉ

VZN č. 3/2011, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

VZN č. 4/2011 POŽIARNY PORIADOK OBCE

VZN č. 5/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb doplnené 2/2012

vzn-6-2011-priloha-4

vzn-6-2011-priloha-3

vzn-6-2011-priloha-2

vzn-6-2011-priloha-1

VZN 7/2011 obce Liptovská Teplička o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2008 v znení VZN č. 1/2009 a VZN č. 7/2011

2010

VZN 1/2010 O mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Teplička

VZN 2/2010 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 3/2010 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

2009

VZN 1/2009 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- zrušené

VZN 2/2009 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

2008

VZN 1/2008 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 2/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2007

VZN 1/2007 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce- zrušené

VZN 2/2007 Prevádzkový poriadok cintorína- zrušené

VZN 3/2007 O zrušení obecnej polície

VZN 4/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-zrušené

2005

VZN 1/2005 Trhový poriadok obce Liptovská Teplička

VZN 2/2005 O pravidlách času predaja

VZN 4/2005 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- zrušené

VZN 5/2005 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady– zrušené

2004

VZN 1/2004 Povodňový plán obce Liptovská Teplička

VZN 2/2004 Požiarny poriadok obce Liptovská Teplička

VZN 4/2004 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Teplička-doplnené VZN 1/2012

VZN 5/2004 O miestnych poplatkoch v obci Liptovská Teplička

VZN 6/2004 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2003

VZN 1/2003 O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v obci Liptovská Teplička

VZN 2/2003 O spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu - zrušené

VZN 3/2003 O podmienkach držania a chovu psov v obci Liptovská Teplička- zrušené VZN 2/2014

VZN 4/2003 O miestnych poplatkoch v obci Liptovská Teplička

VZN 5/2003 O dani z nehnuteľností na rok 2004 v obci Liptovská Teplička

 

 

 

 

 

Samospráva

Kalendár podujatí

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:271
TÝŽDEŇ:719
CELKOM:1483037

Logo Fondu na podporu športu

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.