Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

VZN podľa rokov

2020

Štatút obecných novín Liptovská Teplička

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1 /2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení  VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2016 a VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č.   2 /2019  o organizácii miestneho referenda       

Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Príloha k 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenia č.  4 /2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - doplnené 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenia č.  5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička

Všeobecne záväzné nariadenia č.  6/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Liptovská Teplička 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2016, VZN č. 2/2018, VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.  8/2019, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019,   ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička

 

 

 

                                                         

2018

Všeobecne záväzné nariadenie 1/ 2018 o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom obce

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2018 o poskytovaní soc. služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č.  3 /2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015, č. 3/2015 a 2/2017

2017

Všeobecne  záväzné nariadenie č.  2 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014, VZN č. 2/2015 a č. 3/2015

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov

Zásady vybavovania sťažností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2017 o verejnom poriadku na území obce

2016

Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Liptovská Teplička č. 02/2001

VZN 6-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 5/2016 dotacie z rozpočtu obce

VZN č. 5/2016 dotácie z rozpočtu obce ŽIADOSŤ

VZN č. 5/2016 dotácie z rozpočtu obce VYÚČTOVANIE

VZN 4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Liptovská Teplička  ( Trhový poriadok obce Liptovská Teplička )

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č.2/2016 Požiarny poriadok obce.

Zriaďovacia listina  hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

VZN č.  1  /2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v znení  VZN č.2/2012

2015

VZN č. 6/2015, o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 1/2010 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Teplička

VZN č. 4 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 7/2014

VZN č. 3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014, VZN č. 6/2014 a VZN č. 2/2015

VZN č. 2/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014 a 6/2014

VZN č. 1/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

2014

VZN č. 7/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Teplička č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička v znení VZN č. 3/2014

VZN č. 5/2014 o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

VZN č. 4/2014 o zriadení školského zariadenia – školského klubu detí (ŠKD) so sídlom na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 3/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Tepličkadoplnené vo VZN 6/2014

VZN č. 2/2014 o podmienkach držania a chovu psov v obci Liptovská Teplička

VZN č. 1/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Liptovská Teplička

2013

VZN č. 1/2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Liptovská Teplička ( doplnené VZN 1/2014)

2012

VZN č. 1/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Teplička

VZN č. 2/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( doplnené v 7/2014)- ZRUŠENÉ, nahradené 6/2016

VZN č.4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička (doplnené VZN 6/2014 a 3/2014) doplnené v 3/2018

VZN č. 5/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade živelnej pohromy formou jednorazovej sociálnej dávky

VZN č.6/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

2011

VZN 1/2011 obce Liptovská Teplička o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - ZRUŠENÉ

VZN č. 2/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Liptovská Teplička - ZRUŠENÉ

VZN č. 3/2011, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA A DOMU SMÚTKU OBCE LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

VZN č. 4/2011 POŽIARNY PORIADOK OBCE

VZN č. 5/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 6/2011 o poskytovaní sociálnych služieb doplnené 2/2012

vzn-6-2011-priloha-4

vzn-6-2011-priloha-3

vzn-6-2011-priloha-2

vzn-6-2011-priloha-1

VZN 7/2011 obce Liptovská Teplička o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2008 v znení VZN č. 1/2009 a VZN č. 7/2011

2010

VZN 1/2010 O mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Teplička

VZN 2/2010 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 3/2010 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

2009

VZN 1/2009 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- zrušené

VZN 2/2009 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

2008

VZN 1/2008 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN 2/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2007

VZN 1/2007 O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce- zrušené

VZN 2/2007 Prevádzkový poriadok cintorína- zrušené

VZN 3/2007 O zrušení obecnej polície

VZN 4/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-zrušené

2005

VZN 1/2005 Trhový poriadok obce Liptovská Teplička

VZN 2/2005 O pravidlách času predaja

VZN 4/2005 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce- zrušené

VZN 5/2005 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady– zrušené

2004

VZN 1/2004 Povodňový plán obce Liptovská Teplička

VZN 2/2004 Požiarny poriadok obce Liptovská Teplička

VZN 4/2004 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Liptovská Teplička-doplnené VZN 1/2012

VZN 5/2004 O miestnych poplatkoch v obci Liptovská Teplička

VZN 6/2004 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2003

VZN 1/2003 O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v obci Liptovská Teplička

VZN 2/2003 O spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu - zrušené

VZN 3/2003 O podmienkach držania a chovu psov v obci Liptovská Teplička- zrušené VZN 2/2014

VZN 4/2003 O miestnych poplatkoch v obci Liptovská Teplička

VZN 5/2003 O dani z nehnuteľností na rok 2004 v obci Liptovská Teplička

 

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Zajtra má meniny Sabína, Horislav, Hromislav, Horislava, Hromislava, Sabrina, Zoa, Zoana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 255
TÝŽDEŇ: 788
CELKOM: 1098186

Partneri

Folklórne slávnosti

.

Folklórne slávnosti

Pod Kráľovou hoľou sa v roku 2021 neuskutočnia

 

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 6. 3, 17. 7.

Nebezpečný odpad:

15. 6.- 22. 6. 2021

16. 11. - 23. 11. 2021

Kalendár zberu triedeného odpadu

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.