Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Základné údaje o obci

Základné údaje, spolky a organizácie, ocenenia, rozvoj, služby, hodnoty, partnerstvá, spolupráca, inštitúcie

Nachádza sa v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier, s nadmorskou výškou 920 m n. m. v strede obce. V súčasnosti má 2380 obyvateľov. S katastrálnym územím takmer 9686 ha a vyše šesťdesiat kilometrovou hranicou patrí k najväčším dedinám   Slovenska. Obyvatelia sú rímsko-katolíckeho vierovyznania.

Dedina bola založená na báze šoltýského práva v druhej vlne valašskej kolonizácie usadením goralského obyvateľstva z hornej Oravy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku l623 (do roku 2020 bola prvá písomná zmienka rok 1634), obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, pltníctvom aj garbiarstvom.

Zástavba obce je osadená v členitom teréne, dominuje jej okolitá starostlivo obhospodarovaná krajina. Na území obce sa nachádzajú ochranné pásma vodných zdrojov 1. a 2. stupňa Podtatransko-spišskej vodárenskej sústavy. Obec leží na rozhraní 2 národných parkov – Tatranský národný park a Národný park Nízke Tatry. Súčasným starostom je Mgr. Slavomír Kopáč.

HODNOTY DEDINY – krajina, tradície a kultúrne dedičstvo, otvorenosť a sebestačnosť

Krajinu v obci a jej okolí tvarujú dominanty: architektúra, pivnice, stodolište, terasovité políčka. Z pôvodnej ľudovej architektúry je zachovaných viacero zrubových domov,jedna drevenička slúži ako múzeum – Teplický dom. Liptovská Teplička sa môže pochváliť európskym unikátom – pivnicami na zemiaky. Ďalšou jedinečnosťou je „stodolište“, súbor hospodárskych budov- stodôl. Fenomén krajiny v tesnom okolí obce vytvárajú terasovité políčka, vznikli oraním do strmého svahu a navršovaním skál po okrajoch políčok.

Kultúrnym dedičstvom obce je folklór, remeslá, kroj, nárečie a rodáci.

Obec je rodiskom viacerých významných osobností ako i Mons. Thdr. Štefana Náhalku pápežskeho preláta, spoluzakladateľa Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a Mons. Štefana Garaja – pápežského preláta, dlhoročného správcu spišskej diecézy, po oboch rodákoch sú pomenované ulice, ostatné ulice nesú pôvodné nárečové názvy.

Nárečie jedinečné na Slovensku je stále používané, spracované v knižnej a zvukovo - obrazovej podobe. O  uchovanie uchovanie piesní, tancov, krojov, tradícií sa snaží detský folklórny súbor Turnička, folklórna skupina Tepličan ale i miestna ZŠ s MŠ Štefana Náhalku vo svojej regionálnej výchove. V Liptovskej Tepličke sú zachované viaceré remeslá. O uchovanie kultúrneho dedičstva sa stará miestna obecná televízia, ktorá spracováva filmové dokumenty o obci.

Otvorenosť/domáca, zahraničná spolupráca/ a sebestačnosť

V Liptovskej Tepličke pracujú a spolupracujú mnohé spolky a organizácie ako Dobrovoľný hasičský zbor, FSK Tepličan, DFS Turnička, TJ Tatran Liptovská Teplička, ŠK Horec, Chrámový zbor, Detský chrámový zbor, spoločenstvo mladých „Pripravte cestu Pánovi“, MS Slovenského Červeného kríža, MO Matice Slovenskej, MS Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, MS Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Rodičovská rada ZŠ, Rodičovská rada MŠ, OZ Priatelia folklóru, CVČ pri ZŠsMŠ, pobočka ZUŠ, ktoré pomáhajú pri organizovaní bohatého kultúrno-spoločenského života v obci.

Nadštandardná je spolupráca obce s Poľnohospodárskym podielnickým družstvom Liptovská Teplička, ktorá zasahuje takmer do všetkých oblastí spoločenského života, PPD je výrobcom Bio potravín i s Lesným pozemkovým spoločenstvom Liptovská Teplička. Obec je členom mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu, Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie, PRO Tatry, Asociácie horských sídiel.

Obec, škola a DHZ udržujú partnerstvo s obcou Dolní Čermná – ČR. Základná škola a folklórne kolektívy sa zapájajú do medzinárodných projektov a navštevujú mnohé štáty.

Obec spolupracuje s obcami Kazár ( Maádarsko), Kuniow (Poľsko), Lososina Dolná (Poľsko), Veľké Berezné (Ukrajina) a i.

Sebestačnosť obce - to je i sociálna a zdravotnícka služba- ambulancia všeobecného, detského, zubného, gynekologicko-pôrodníckeho-urologického lekára.

Počas celého roka dianie v obci a jej okolí zachytáva obecná televízia vo svojom spravodajstve, publicistike, každú nedeľu vysiela i  záznam sv. omší. K informovanosti obyvateľov prispievajú i obecné noviny Liptovská Teplička.

V obci je 5 prevádzok potravín, predajňa mäsa, textilu, kvetinárstvo, pošta, autodoprava, píla. Liptovská Teplička má prekrásne prírodné prostredie a výborné podmienky pre oddych, šport a rekreáciu, čo obec využíva pri rozvoji cestovného ruchu. Ubytovanie v nej poskytujú viaceré penzióny, stravovanie je možné v 2 reštauráciách. K dispozícii je viacúčelové ihrisko s umelou trávou, náučný chodník okolím obce, vyznačených 5 turistických a cyklistických trás.

PODNIKATELIA DEDINY

Mnohí občania obce pracujú v lese ako živnostníci pri ťažbe a manipulácii s drevom.

V obci poskytujú služby:

predajne - 5 predajní potravín, predajňa zmiešaný tovar, mäsiarstvo, Kvetinárstvo- trafika, Pošta, stolárstvo, ubytovanie, stravovanie.

OBČIANSKE ORGANIZÁCIE A SPOLKY

Miestny spolok Slovenského červeného kríža - cieľom je hlavne organizovanie odberov krvi a získavanie nových darcov.

Miestny spolok Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - hlavná činnosť spočíva v získavaní pomoci postihnutým občanom, návšteva nemocných občanov, organizovanie zájazdov a posedení.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - organizuje pripomienky oslobodenia obce, SNP, stará sa o hroby neznámych partizánov.

TJ Tatran Liptovská Teplička – jej náplňou je tréning a reprezentácia prostredníctvom futbalových mužstiev.

Športový klub Horec sa venuje turistike, raftingu a iným športom. Organizuje výstupy na Kráľovu hoľu. Značí niektoré turistické chodníky a vybudoval spolu s OcÚ náučný chodník Okolím obce.

Rodičovská rada základnej školy - spolupracuje so školou pri usporiadaní podujatí a získavaní finančných prostriedkov a i.

Rodičovská rada materskej školy- pomáha pri akciách materskej školy, materiálna pomoc, organizovanie brigád a spoločenských akcií pre deti.

Spoločenstvo „Pripravme cestu Pánovi“- združuje mladých ľudí rímsko-katolíckeho vierovyznania s cieľom vzbudzovať a upevniť v nich duchovné hodnoty.

Dobrovoľný hasičský zbor, Dobrovoľný hasičský zbor obce - predmetom ich činnosti je hasenie požiarov, prevencia, čistenie odpadových kanálov, organizovanie plesov, zábav, usmerňovanie dopravy a bezpečnosť počas kultúrno – spoločenských akcií, účasť na cirkevných slávnostiach v uniformách.

Obec v pohybe SW - združuje športovcov v street workaute, organizuje Tatranský pohár v tomto športe s medzinárodnou účasťou, vedie deti a mládež k športu.

Združenie jaskyniarov - zamerané je na ochranu a starostlivosť nájdených a objavovanie nových jaskýň. Toto združenie už zaniklo.

Občianske združenie Priatelia folklóru pomáha šíreniu a zachovávaniu folklóru, tradícií, pomoc súborom a pod.

Miestny odbor Matice Slovenskej - jej náplňou je zvyšovanie kultúrneho povedomia v záujme uchovania dedičstva našich otcov.

Pobočka Základnej umeleckej školy Štrba – hudobný odbor

vyučuje hru na hudobné nástroje.

Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička

organizovanie voľnočasových aktivít a krúžkov pre deti.

INŠTITÚCIE

Obec Liptovská Teplička

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku

Poľnohospodárske podielnícke družstvo

Lesné pozemkové spoločenstvo

Najväčšie organizované udalosti

Folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou, ktoré sú prehliadkou amatérskych ale i profesionálnych folklórnych skupín a súborov zo Slovenska ale i zahraničia, stretnutím 3 regiónov, Liptova, Spiša, Horehronia, na ktorých rozhraní obec leží, ukážkou remesiel, jedál autentického života v sprievode obcou a pod. Folklórne slávnosti navštívilo mnoho významných osobností kultúrneho i politického diania Slovenska, naposledy prezident SR Ivan Gašparovič.

Ďalšou akciou je:

Malý štrbský maratón na trati Štrba - Liptovská Teplička a späť

Ekologický deň - Deň otvorených dverí na farme

Cyklomaratón v náročnom prostredí Nízkych Tatier prechádzajúci akciu Alto horal Slovakia

Futbalový Turnaj Tepličiek Slovenska – dedín, ktoré majú v názve slovo Teplička

Špekfest- festival katolíckej mládeže

Tatranský pohár v street workaute

Beh po schodoch do neba

Regionálna súťaž vo výrobe najdlhšieho šúľanca a jedení šúľancov na rýchlosť

Plesy

Krížová cesta, Živý betlehem

Mikuláš – navštevujúci školu, kostol i obec

Vynášanie Moreny, Regionálna súťaž „O najdlhší šúľanec“ a „Jedenie šúľancov na rýchlosť“, Sadenie májov, šmigorst

Súťaž o najkrajšie okolie domu,

Deň sv. Huberta pod Kráľovou hoľou

Cyklosúťaž Údolím Čierneho Váhu

Lyžiarska súťaž v obrovskom slalome žiakov

Koncerty Základnej umeleckej školy Štrba

Vianočné koncerty miestnych speváckych zborov a mnoho ďalších.

VYZNAMENANIA - OCENENIA

Špeciálne uznanie Ceny Rady Európy 2015

Cena SR za krajinu 2014

Dedina roka 2007

2. miesto v Európskej súťaži obnovy dediny 2008

1. miesto kronika Slovenska 2009

3. miesto kronika Slovenska 2006

1. miesto Chotár roka 2007

ROZVOJ V DEDINE

V rokoch 2006-2008  pribudli v obci 3 detské ihriská,  v r. 2013 bolo ihrisko na ul. Teplickej zrušené z technických dôvodov. Vybudované bolo multifunkčné ihrisko a športový areál v Uhlárovej, multifunkčné ihrisko pri základnej škole, zrealizovaná bola úprava starých budov škôl a prístavba k základnej škole, upravené vodné zdroje, vodné toky v obci, zrekonštruovaná autobusová zastávka, vybudovaná kanalizácia na väčšine ulíc, vybudované asfaltové cesty a viacerých uliciach, chodníky, upravené fasády obecných budov, nainštalované pamätníky, vyznačený náučný chodník s orientačnými a náučnými tabuľami, vybudované lyžiarske stredisko pri PPD, ľadová plocha. Rekonštrukciou prešiel miestny amfiteáter a v roku 2013 bola dokončená revitalizácia centrálnej časti obce. Obnovené   ( revitalizované) bolo verejné osvetlenie v obci, nad budovou zdravotného strediska vybudované nájomné byty, budova bola zateplená ( s novou fasádou). Rekonštrukciou prešiel spoločenský dom (zateplenie, fasáda, rekonštrukcia kuchyne, spol. sály). V obci pribudlo viacero oddychových miest, informačných tabúľ, kvetinových záhonov. Rozšírené bolo futbalové ihrisko, rekonštrukciou prešli striedačky, multifunkčné ihrisko, okolie. Vzniklo športovisko pre street workaut a betónová plocha s využitím na inline korčuľovanie, basketbal....V roku 2016/2017 sa plánuje plynofikácia ulice Bóry, vybudovanie vodovodu Pod úbočou, odkanalizovanie zvyšných ulíc v obci a rekonštrukcia čističky odpadových vôd. 

Vybudovaním prístavby ku miestnej škole sa odstránilo dvojzmenné vyučovanie, zriadilo sa pri nej centrum voľného času.

Poľnohospodárske družstvo výrazne pomáha uchovávať tvár krajiny mulčovaním a vykášaním trávnatých porastov. Produkujú Bio výrobky a vlastnia predajňu z dvora.

Za rok 2016 bola obec Liptovská Teplička vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST..

Dátum vloženia: 17. 12. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2021 9:54

Obec

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
1
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
1

Sviatok

Meniny má Vladislav, Vladivoj, Eufrozina, Fruzína, Vladislava

Zajtra má meniny Edita, Edina

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:267
TÝŽDEŇ:267
CELKOM:1388403

Logo Fondu na podporu športu

logo Fond na podporu športu

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

11. 02. 2023

15. 07. 2023

 

Nebezpečný odpad:

16. 05. - 23. 05. 2023

17. 10. - 24. 10. 2023

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

plagát

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.