Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Hasičská zbrojnica

zbrojnica

Ďôležité čísla

Hasiči 150

Ohlasovňa požiaru:

 • Veliteľ DHZO Peter Géci +421907560028
 • Starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč +421 (915) 895 378
 • Obecný úrad +421 (52) 788 49 11-12 

 

ZOZNAM FUNKCIONÁROV A ČLENOV DHZO

Veliteľ DHZO

 1.   Meno a priezvisko:                                Géci Peter   
 2.    Adresa bydliska:                                   Záhrady 479        
 3.    Telefónne číslo:                                    0907 560 028            

Strojník DHZO

 1. Meno a priezvisko:                                   Praško Matúš
 2. Adresa bydliska:                                       Kobyliarky 120/36     
 3. Telefónne číslo:                                        0915 325 636

Preventívar obce

 1.  Meno a priezvisko:                                   Kupčov Peter
 2. Adresa bydliska:                                        Záhrady 462     
 3. Telefónne číslo:                                         0905 816 413

Zbrojnica

Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi.

 1. Podieľať sa  v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila
 2. zriadiť DHZO na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
 3. zabezpečovať odbornú prípravu  členov DHZO,
 4. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
 5. zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
 6. označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou  zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
 7. plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
 8. vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

 1. vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 2. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
 3. rozhoduje o vylúčení veci z používania,

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane  pred požiarmi

 1. v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
 2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov (bytom sa rozumie časť domu prípadne bytu, kde majiteľ nemá nainštalované žiadne vykurovacie, alebo výhrevné teleso) a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

 Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou.

hadica

Veliteľ DHZO (ďalej len „veliteľ“)

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:

 1. spracúva plány odbornej prípravy DHZO na výcvikový rok,
 2. zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZO,
 3. vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZO,
 4. zabezpečuje účasť DHZO na previerkach pripravenosti,
 5. zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení,
 6. zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
 7. podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 8. požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
 9. zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
 10. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
 11. zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť DHZO,
 12. na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
 • vykonávanie nepretržitého  prieskumu
 • určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
 • zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných  prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • dodržiava zásady prednostného velenia  - veliteľ zásahu z DHZO  má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je  požiar v objektoch zriaďovateľa  ZHZ/,  prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,
 • môže nariadiť  v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo  aby  sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
 • zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
 • môže vyzvať  fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže  hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
 • odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
 • vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
 • spracovanie správy o zásahu.

Kanclik

Povinnosti fyzických osôb

Fyzická osoba je povinná:

 1. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 2. dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 3. obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené, 
 4. umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 
 6. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitnýchpredpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 8. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 9. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 10. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov. 

Prilba

Fyzická osoba nesmie

 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

Obec

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 1 2 3 4 5
1

Sviatok

Meniny má Vojtech, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Zajtra má meniny Juraj, Adalbert, Roger, Adalberta, Vojtecha, Vojteška

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:10
TÝŽDEŇ:521
CELKOM:1466944

Logo Fondu na podporu športu

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.